Page 8 - ISALS OR Jaarverslag 2017
P. 8

3vervolg Onderdeelcommissie 3• Instemmingsaanvraag arbeidstijdenwijziging Werkbezoekenvoor het gehele verpleegkundige team van V2.3A • In september 2017 is de OC op werkbezoek Oncologie. Ook op deze afdeling werd 8 uur geweest bij de Radiotherapie. De OC heeft aaneengesloten gewerkt in de nachtdienst. De verschillende medewerkers van de radiotherapie• Op 11 juli is de OC op werkbezoek geweest op de afdeling MDL/nefrologie. Hoewel dit bezoek een algemeen karakter beoogde te hebben, bleek alsnel dat de pilot rondom het nieuwe roosterbeleid (centraal roosteren in plaats van ‘zelf’-roosteren)de gemoederen bezig houdt. De OC besprak het onderwerp zowel met de OL-er van dienst als methet team en heeft deze punten ingebracht in de Kern OR. Verder heeft de OC de pilot en de bevindingen besproken met de RVE-manager. Deze gesprekken hebben geresulteerd in het aanpassen van de pilot met betrekking tot centraal roosteren, dat wil zeggen dat er een beschrijving van de inhoud, de doelen, het tijdspad kenbaar gemaakt wordt aan de medewerkers en OC/ KOR. Tevens zal de pilot voldoen aan de criteria zoals gesteld in het voorgestelde roosterreglement. Dit proces wordt ook met de medewerkers geëvalueerd. De resultaten van de pilot worden vervolgens gecommuniceerd met de medezeggenschap. In 2018 volgt besluitvorming.• Er is een pilot geweest voor de nachtdienstenstructuur op afdeling Radiologie in Zwolle. In verband met deze pilot heeft de OC een werkbezoek afgelegd op deze afdeling en een groot werkoverleg bijgewoond. Naar aanleiding van een digitale medewerkerraadpleging die de OC gehouden heeft, is de pilot op de radiologie aangepast en verlengd. Na de evaluatie van de verlengde pilot zal de instemmingsaanvraag worden ingediend. Besluitvorming volgt in 2018.pauze op deze afdeling wordt als geconsigneerde pauze toegekend, aangezien het tijdens de pauze voor de verpleegkundige niet mogelijk is de afdeling te verlaten. Aan deze geconsigneerde is de standaard vergoeding verbonden. Belangrijk hierbij is het maken van duidelijke teamafspraken over het ook daadwerkelijk houden van de pauze tijdens de nachtdienst. De medewerkers zijn meegenomen in de ontwikkelingen en hebben unaniem voor deze variant gekozen. De OC heeft ingestemd.gesproken. Deze medewerkers gaven aan tevreden te zijn. Er is kort gesproken over de huidige ontwikkelingen binnen de radiotherapie, de ‘lean’ trajecten die er zijn uitgevoerd en welke gevolgen dit had, de kledinguitgifte en de komst van het oncologisch centrum. Het was een leuk informatief bezoek en de OC heeft een goed beeld gekregen van de afdeling radiotherapie.• De OC heeft een rondleiding gehad en werkbezoeken gedaan op verschillende afdelingen van het hartcentrum, zowel op locatie Meppel als Zwolle. Ook het Harthuis is bezocht door de OC. Dit heeft een goed beeld gegeven van de grootte en diversiteit binnen deze RVE.• Met de medewerkers van de HCK Meppel is gesproken over het besluit dat de HCK in Meppel gaat sluiten en het feit dat de SPECT-CT verhuizen zal naar Meppel op de locatie waar op dit moment de HCK is gehuisvest.• De OC heeft een rondleiding gehad op de verpleegafdeling Longgeneeskunde en de poli’s.• De OC heeft op 19 december 2017 een werkbezoek gebracht aan de afdeling Zorgtechnologie.Terug naar hoofdpaginaOndernemingsraad Isala Jaarverslag 2017KlustipVuile verfblikken?De randen van ver likken en lijmblikken worden snel besmeurd waardoor ze na het ophardenniet meer goed sluiten. Dit kun je voorkomen door wat aluminiumfolie om de rand van het blik te vouwen.


   6   7   8   9   10