Page 7 - ISALS OR Jaarverslag 2017
P. 7

3Onderdeelcommissie 3Onderdeelcommissie 3 (OC3) heeft Het jaar 2017 was voor de OC, waarin nieuwe OR • Instemmingsaanvraag ‘Harmoniseren werktijden de volgende RVE’s in portefeuille: leden maar ook zeer ervaren OR leden zitten, een PA en VS’ bij RVE Cardiologie, Thoraxchirurgie. Hartcentrum, Radiologie, Nucleaire boeiend en leerzaam jaar waarin diverse aanvragen De OC heeft vragen gesteld met betrekking geneeskunde, Interne geneeskunde, werden behandeld en afdelingen werden bezocht. tot de inwerkprocedures van de PA en VS opRevalidatiegeneeskunde, MDL, Reumatologie, Longgeneeskunde, Klinische Fysica/Zorgtechnologie, Medische Psychologie, Oncologisch Centrum en Radiotherapie.De OC bestond in 2017 uit:Janny aan het Rot (coördinator, linking pin), Anna Meiberg (linking pin),Paul van der Heijst, Yvonne Kooiker en Hans Niphuis.De OC heeft de managers en de medewerkers van de verschillende RVE’s een beetje leren kennen en hoopt de prettige samenwerking komend jaar verder voort te zetten. De leden van de OC kijken met plezier uit naar een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen.Instemmings- en adviesaanvragen in 2017• De KOR heeft in samenwerking met OC3op 24 oktober 2017 advies gegeven voor de voortgang inzake en de nadere inrichting vanhet Oncologisch centrum. De RVE Oncologie is per 1 januari 2018 een feit. De uitwerking van de zorgketens zal regelmatig ter bespreking worden geagendeerd in de overlegvergaderingen tussen OC3 en de manager van het oncologisch centrum.• Instemmingsaanvraag ‘triagedienst Eerste Hart Long Hulp (EHLH)’. Op 1 september 2017 heeft de OC ingestemd met de Triagedienst op de EHLH. De OC heeft hierbij aangegeven over een jaar een evaluatie van deze triagedienst tegemoet te zien, waarin in ieder geval de volgende punten terugkomen:- in- en doorstroom van de patiënten - werkafspraken over neventaken- pauze en pieken van de werkdrukverschillende afdelingen, zodat men daadwerkelijk elkaars diensten kunnen draaien. De OC heeft op 16 januari ingestemd met deze aanvraag.• Instemmingsaanvraag ‘werktijdenwijzigingV2.3 nefrologie/MDL/interne’ Aanleiding totde werktijdenwijziging was de constateringdat in de nachtdienst geen pauze in de dienstroosterstructuur verwerkt werd, waardoor medewerkers in de nachtdienst een dienst van acht uur aaneengesloten werkten. In deze situatie is echter geen sprake van een geconsigneerde pauze. Daarvan is sprake als het werk dwingend vereist dat er een oproepbare medewerker inde buurt is. Medewerkers kunnen en moeten ongestoord pauze houden. Als er incidenteel geen pauze gehouden kan worden, moet dit worden gecompenseerd. Vanuit de medewerkers kwamen geen zwaarwegende bezwaren tegen invoering van de werktijdenwijziging naar voren. Op dinsdag 11 juli 2017 heeft de OC ingestemd met de werktijdenwijziging.vervolgpaginaOndernemingsraad Isala Jaarverslag 2017KlustipVieze vette handen?Handen die vet zijn van olie en vet kun je heel goed wassen door ze in te wrijven met ko edik. Wassen met plantaardige olie helpt ook.


   5   6   7   8   9