'Zorg met verve'

Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad

Voorwoord van de voorzitter

Agnes Omvlee - Kenter

Het onderwerp van dit verslag is zorg met verve. Verweven met de onderwerpen van het afgelopen jaar leest u in dit verslag de verhalen van medewerkers over hun passie voor zorg. Inspirerend is het om te lezen hoe medewerkers, van Isala, zowel op hun reguliere werkplek als in hun vrije tijd het verschil willen maken. Het vrijwilligerswerk wat wordt gedaan is veelzijdig en de motieven evenzo. Maar de rode draad is van betekenis willen zijn voor de ander en daar uiteindelijk ook veel voldoening en energie uit halen.
Een van de medewerkers verwoordt het als volgt:
“Net zoals ik trots ben op wat wij als Isala kunnen doen voor patiënten ben ik ook zeer trots op wat ik mag doen als vrijwilliger.”
De motivatie en zingeving van de geïnterviewde medewerkers brengt me ook op een artikelenreeks in het dagblad wat ik lees. Sleutelfiguren uit verschillende bedrijfstakken komen daarin aan het woord over de zin en moraal van zijn of haar werk.
Een mening die daarin naar voren kwam was dat de maatschappij doordrongen is van denken in cijfermatige opbrengsten. Dat vormt niet alleen een bedreiging voor de inhoud van het werk, maar ondergraaft ook de motivatie van de werkenden. Van belang is om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe men werkt en welke motivatie daar aan ten grondslag ligt. (P. van Tongeren)
Wat het afgelopen jaar betreft: Hierin maakten de ondernemingsraden van  Isala Zwolle en Isala Meppel, vooruitlopend op de juridische fusie, kennis met elkaar. Ook werden de eerste verkenningen gedaan  m.b.t. nieuwe medezeggenschapsvormen voor de gefuseerde organisatie. Daarnaast werden voorgenomen besluiten ter advisering of instemming aangeboden waaronder: Implementatie optimalisatie (poli) klinieken, RVE beter, Staf op Maat en inrichting afdelingen CVI en Zorgondersteuning. Bij de behandeling van de aanvragen keek de OR ook kritisch naar de communicatie en werkdruk voor medewerkers. Want: Wie op zijn tenen loopt, loopt nooit lang (Confusius)

 

Vanuit welke motivatie de ondernemingsraad zijn werk doet?

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers die naast hun reguliere werkplek met verve, inzet en motivatie het OR werk doen en daarbij het verschil proberen te maken. Daarbij werkt de OR vanuit zijn missie en visie en het besef de medewerkers te vertegenwoordigen naar Raad van Bestuur en management. Zodat zij, met de verkregen informatie en adviezen, kunnen komen tot  besluiten die voor Isala en medewerkers gezond zijn.

"Haar passie voor de zorg reikt verder dan haar baan bij Isala..."

De Passie van

Elisabeth Stoker

 

Werkzaam als analist op het KCL (klinisch chemisch laboratorium)

Getrouwd, 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Haar passie voor de zorg reikt verder dan haar baan bij Isala; ze is gastvrouw voor een groep mensen met een verstandelijke beperking en  breit en haakt ze knuffels, sokken, sjaals en babymutsjes voor een weeshuis in Uganda.

 

Iedere twee weken is Elisabeth een avond gastvrouw voor een groep
mensen met een verstandelijke beperking. Dit doet zij samen met een groep vrijwilligers. Acht jaar geleden is ze verhuisd en door dit vrijwilligerswerk leerde ze nieuwe mensen kennen. Daarnaast is haar werk vrij technisch en in haar vrijwilligerswerk wilde ze graag directer contact met mensen. De mensen van de groep zijn altijd blij om haar te zien en het geeft Elisabeth voldoening om ze een fijne avond te bezorgen door middel van een praatje, een hapje en een drankje.

Creatief bezig zijn is voor haar een prima uitlaadklep. Toen haar kleinkinderen genoeg knuffels hadden nam Elisabeth contact op met een oud-collega die in een weeshuis in Uganda werkt. Die gaf aan dat er behoefte was aan knuffels, sokken, sjaals en babymutsjes. Wanneer er een pakket door haar is opgestuurd ontvangt ze via Facebook foto’s van kinderen die er blij mee zijn! Dat is voor Elisabeth een drive om er mee door te gaan.

1. Wie zijn we

De ondernemingsraad (OR) overlegt namens de medewerkers met de Raad van Bestuur en het management over het ondernemingsbeleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder.

 

 

1.1  Nieuwe samenstelling OR

 

In april 2015 liep de zittingstermijn van de OR af en werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Doordat het aantal verkiesbare kandidaten kleiner was dan het aantal zetels was er geen stemronde nodig.

 

 

Samenstelling OR voor de verkiezingen

José Boerdijk

Noëlle Brouwer

Anne Sophie de Die

Maria Gilbers (secretaris)

Geertje van Hasseld

Jacomine van den Heuvel

Els van der Horst

Frans Jacobs

Ad Koetsier

Richard Kooiman

Anna Meiberg

Jan Willem Nieland

Hans Niphuis

Agnes Omvlee (voorzitter)

Monique Reurink

Janny aan het Rot

Anita Schutmaat

Jannet van Veen

Ingrid ten Velde

Erica Vos

Anja Voorwinden

 

Samenstelling OR per 1 mei 2015

José Boerdijk

Noëlle Brouwer

Anne Sophie de Die

Aartje van Dijk (per 1 juni 2015)

Esther Doornink (per 18 mei 2015)

Maria Gilbers

Geertje van Hasseld

Jacomine van den Heuvel

Els van der Horst

Dineke ten Hove

Jolienne Kamer

Rob vom Kothen

Anna Meiberg

Hans Niphuis

Agnes Omvlee (voorzitter)

Monique Reurink

Janny aan het Rot

Harry Siebring (secretaris)

Jannet van Veen

Ingrid ten Velde

Erica Vos

Annemiek Vos (tot en met juni 2015)

Anja Voorwinden

1.2  Indeling commissies


Onderdeelcommissies (OC) / Vaste commissies (VC)

1.3  Bureau Medezeggenschap

 

Aukje Borst, ambtelijk secretaris

Marit van Cruijsen, beleidsmedewerker

Christien Thuijsman, secretaresse

 

 

1.4  Missie en visie

 

De Ondernemingsraad (OR) van Stichting Isala klinieken Zwolle wil op verschillende manieren een betekenisvolle bijdrage leveren aan de besluitvorming binnen Isala. De OR ziet het allereerst als zijn opdracht om bij de besluitvorming te zorgen voor een evenwichtige balans tussen enerzijds de belangen van de medewerkers en anderzijds de belangen van de organisatie. Daarnaast is de OR een klankbord dat op een professionele en transparante manier wil meedenken met de verschillende lagen in de organisatie. De waarden die hierbij een belangrijke rol spelen zijn integriteit, objectiviteit en deskundigheid. Het werk van de OR dient ook bij te dragen aan een optimaal werkend en financieel gezond ziekenhuis waar medewerkers met plezier en tevredenheid (samen)werken.

 

"Het doel waar je samen voor gaat bindt de deelnemers..."

De Passie van

Eta Nabers

 

Werkt als specialistisch verpleegkundige oncologie/hematologie op afdeling V2.3a en is lid van de VAR. Vorig jaar heeft ze met een grote afvaardiging van de afdeling oncologie/hematologie op de fiets de Alpe d’Huez beklommen. De opbrengst was voor het KWF. Komend jaar gaat een grote groep van de afdeling deelnemen aan de Samen Loop voor Hoop, waar Eta in de organisatie zit.

 

Aanleiding voor de deelname aan de Alpe d’HuZes actie vorig jaar en de Samen Loop voor Hoop dit jaar is dat medewerkers elke dag de strijd van de patiënten zien en daar uiteindelijk toch wat machteloos bij staan. Die machteloosheid wil men gezamenlijk omzetten in een krachtige prestatie en een sportieve uitdaging die ook nog eens wat oplevert. Daarnaast doen medewerkers mee met een persoonlijke motivatie die heel verschillend kan zijn.  De voorbereidingen tot de sportieve prestaties leveren fijne en gezellige momenten op. Het doel waar je samen voor gaat bindt de deelnemers en brengt nieuwe contacten tot stand.

 

Dit jaar neemt een grote groep van de afdeling deel aan de  Samen Loop voor Hoop.  Hiervoor worden kaarsenzakken verkocht. Van hetgeen de deelnemers van Isala opbrengen gaat 10% naar IntermeZZo (het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten) en de rest van de opbrengst gaat naar het KWF. Meer informatie over IntermeZZo, KWF en de Samen Loop voor Hoop is te vinden op internet.

2. Wat hebben we gedaan

2.1  Instemming

 

2.1.1  Vaste Commissie (VC) Sociaal Beleid

 

In 2015 heeft de commissie sociaal beleid de volgende instemmingsaanvragen ontvangen en voorbereid ter behandeling in de OR; werkkostenregeling en resultaatsturing.

 

Instemmingsaanvraag werkkostenregeling

Na het initiatief voorstel van de OR eind 2014 om het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) uit te breiden door gebruik van de werkkostenregeling, heeft de RvB de instemmingsaanvraag aan de OR voorgelegd.
De commissie Sociaal Beleid (SB) is sinds de invoering van de werkkostenregeling betrokken geweest bij het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA). Uiteindelijk heeft SB een lijst van onderwerpen voor het MKSA gemaakt en voorgelegd aan de ondernemingsraad. Hieruit werd een initiatiefvoorstel opgesteld, die in oktober 2014 werd ingediend aan de Raad van Bestuur ter uitbreiding van het MKSA. Eind december 2015 heeft de Raad van Bestuur uiteindelijk de instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd en per 15 februari 2016 werd het gewijzigde MKSA ingevoerd in Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis.

 

Resultaatsturing

Eind 2015 heeft de OR een instemmingsaanvraag ontvangen waarin gevraagd werd om in te stemmen met een wijziging van de bestaande Functionering jaarsgesprekken (FJG) naar resultaatsgesprekken. Het doel van de resultaatsturing is het inzichtelijk maken en sturen op de bijdrage van teams en individuen aan de organisatiedoelstellingen.

 

 

2.1.2  Instemming - Onderdeelcommissie (OC) 1

 

Psychiatrie, Neurologie, Neurochirurgie

Door de komst van de shortstay Chirurgie op de afdeling, welke geheel sluit in het weekend, zijn de werkzaamheden voor de service assistent veranderd en minder intensief geworden. Qua werktijden verandert er niet heel veel; de diensten worden korter of flexibeler ingezet. Bij drukte wordt de service assistent flexibel tot de maximale uren ingezet.
Uit de medewerkerraadpleging die de OC heeft gehouden bleek dat men het met de wijziging eens is. Er is echter wel een zorg voor wat betreft de min-max contracten. Door het op- en afschalen maken de medewerkers zich zorgen over het behalen van de te werken uren. Men ziet daarom graag dat er bij het afschalen goed gekeken wordt wie van de medewerkers qua aantal uren het beste afgeschaald kan worden.
De OC heeft ingestemd met de werktijdenwijziging van de serviceassistenten van de afdeling Neurochirurgie.

 

Behandelcentrum en Revalidatiegeneeskunde

De OC heeft een instemmingsaanvraag voor werktijdenwijziging ontvangen van de serviceassistenten (SA) en de front officemedewerkers van de BHC. Bij de SA bleek dat de capaciteit te ruim was t.o.v. de bedbezetting. Hiervoor zijn de werktijden aangepast en reductie van 0.6 FTE aan inzet van SA.
Uit de medewerkersraadpleging bleek dat deze medewerkers de werktijdenwijziging begrepen maar wel zorg hadden of er voldoende tijd overbleef voor de patiëntenzorg. Bij de front office, de balie zaten bij de start van het BHC een secretaresse en een medewerker patiëntenregistratie. Dit bleek in de praktijk niet nodig. Dit maakte een werktijdenwijziging noodzakelijk. Uit de medewerkersraadpleging kwam dat de medewerkers betrokken waren geweest en akkoord gingen. Er zal na een half jaar een evaluatie plaats vinden.

"Zelf vind ik de 'Waterval' een mooie symbolische oefening"

De Passie van

Gerda Berends

 

Gerda Berends is pedagogisch medewerker op de kinderafdeling van het Amalia Kindercentrum. Ze bereidt kinderen voor op onderzoeken, operaties en andere (belastende) handelingen. Afleiding bieden tijdens (belastende) handeling is een belangrijk onderdeel van de pedagogische zorg. Daarnaast heeft Gerda zich, door opleiding en trainingen, gespecialiseerd in hypnotherapie.

 

“Je kunt hypnose uitleggen als een toestand van diepe ontspanning en sterk geconcentreerde aandacht, waardoor iemand zich losmaakt van de buitenwereld en meer opgaat in zijn innerlijke wereld. Door middel van ademhalings- ontspannings- en hypnose-oefeningen leren kinderen om meer greep te krijgen op hun lichaam. Tijdens de oefeningen richt het kind zijn aandacht op prettige  gedachtes/ ervaringen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor positieve suggesties, die invloed hebben op het anders omgaan met de klachten. Zelf vind ik de ‘Waterval’ een mooie symbolische oefening; het kind kan zich hierbij voorstellen dat het zijn zorgen en pijn met het heldere, frisse water weg kan laten stromen”, aldus Gerda.

In  2009 is Gerda gestart met de behandeling van kinderen met  ‘functionele’  buikklachten. De positieve resultaten van het onderzoek naar hypnose bij kinderen met functionele buikpijn van Arine Vlieger, Carla Frankenhuis en Mark Benninga, zijn hierbij een leidraad geweest.
Na verloop van tijd sloot haar collega Els Westdijk aan en breidde de doelgroep zich steeds meer uit (bijvoorbeeld kinderen met hoofdpijn en chronische (darm)klachten).

De poliklinische behandeling bestaat (na een intake via kinderarts) uit 6 sessies van een uur en is bedoeld voor kinderen van 8 tot 18 jaar, met functionele buik- en hoofdpijnklachten. In de klinische setting wordt bij medische handelingen ter afleiding ook steeds meer gebruik van hypnotische technieken. Te denken valt aan een visualisatie van een
fijne plek.

Ze vindt het mooi om te zien dat deze kinderen en jongeren zoveel baat hebben bij de ontspannings- en hypnose-oefeningen. Het geeft Gerda veel positieve energie om deze kinderen te coachen, zodat ze zelf weer de regie terug krijgen op hun leven, en ze weer te zien stralen. Ze merkt elke keer weer hoe groot de kracht van positief denken is op het welbevinden.
Zoals een kind zelf zei: “ik ben weer de baas over mijn buik’

Het werk geeft haar veel voldoening en haar passie is om zich nog verder
te ontwikkelen op dit gebied, zodat er nog meer kinderen behandeld kunnen worden.

2.1.3  Onderdeelcommissie (OC) 2

 

Routerijders Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL)

Binnen het KCL zijn er medewerkers die prikposten en patiënten thuis bezoeken: de zogenaamde 'routerijders'.  Voor deze werkzaamheden maken de medewerkers gebruik van een eigen auto. De CAO voorziet niet in een regeling voor deze ‘routerijders’. 
De uitvoering van de vergoeding voor de gemaakte onkosten was aan revisie toe, omdat de bestaande regeling onduidelijk was, wat resulteerde in drie verschillende declaratiemethodieken. De OC kon niet instemmen met de voorgestelde regeling omdat de medewerkers niet betrokken waren bij de instemmingaanvraag en omdat de werkelijke kosten netto hoger zouden zijn dan de voorgestelde kosten. Tevens was het onduidelijk hoe zou worden omgegaan met compensatie bij bijvoorbeeld een aanrijding onder werktijd. Bij nadere bestudering bleken er elders in de organisatie vergelijkbare situaties te bestaan. De OC heeft daarop de Raad van Bestuur verzocht tot een organisatiebrede regeling te komen. De Raad van Bestuur  is hiermee van start gegaan door een eerste inventarisatie te maken van wat er allemaal in ‘huis’ is op dit gebied.

 

Werktijdenwijziging Facilitair Bedrijf

De OC heeft in 2015 instemmingsaanvragen ontvangen en behandeld met betrekking tot  werktijdenwijzigingen van het Facilitair Bedrijf: Logistiek, Centrale balie, Facilitair assistenten.
De OC heeft ingestemd met  werktijdenwijziging voor een zomerrooster voor de Facilitair Assistenten. Reden hiervoor is dat in de zomerperiode het patiënten aanbod lager is. Daarnaast lopen in het Facilitair Bedrijf vanaf de 2e helft van 2015 meerdere pilots met werktijden wijzigingen.

 

Werktijdenwijziging Nucleaire Geneeskunde

De OC heeft ingestemd met de bedrijfstijdverlenging en daarbij de werktijdenwijziging van Nucleaire Geneeskunde. Reden voor de wijziging was een waarneembare trendmatige groei in het aanbod van patiënten voor de nucleaire geneeskunde, vooral PET-CT onderzoeken. De OC heeft een medewerker raadpleging gehouden. De medewerkers gaven aan betrokken te zijn geweest bij het tot stand komen van de nieuwe diensttijden.

"Het contact met senioren is geweldig leuk."

De Passie van

Jacqueline Wolf

 

Kinderlongverpleegkundige op de poli kindergeneeskunde. Waar ze een begeleidende en verdiepende rol heeft bij chronisch zieke kinderen met astma. Van jongs af aan was het haar grootste wens om met kinderen te mogen werken. Ze heeft meegewerkt aan een onderzoek in Isala naar therapietrouw bij kinderen met astma. Daarnaast is ze vrijwilliger bij ‘stichting Vier het Leven’ die  film-, theater- en concertbezoeken organiseert voor ouderen (vanaf 65 jaar).

 

Uit het onderzoek naar therapietrouw bij kinderen met astma bleek dat samenwerking in een team, waarbij kind en ouders meebeslissen in hun plan om astma onder controle te krijgen en te houden, essentieel is in het behalen van deze therapietrouw.  Jacqueline: “Met gepaste trots kunnen we vaststellen dat wij qua therapietrouw de hoogste score ter wereld hebben.”
Het longteam vindt het belangrijk om samen te werken met kind en ouders. Vooral het bijdragen aan een kwalitatief goed leven heeft meer en meer nadruk gekregen. De arts stelt de diagnose en vertelt welke opties er zijn. Ook noemt hij de mogelijke bijwerkingen. De keuze van de behandeling wordt een gezamenlijk besluit. Alle kinderen die inhalatiemedicatie gebruiken komen daarna periodiek bij de kinderlongverpleegkundige ter controle en begeleiding. Jacqueline informeert altijd of de diagnose duidelijk is. Vervolgens legt ze met behulp van demonstratiemateriaal uit hoe de medicijnen werken.
De kinderen mogen zelf het device (pufapparaatje) kiezen. Door hen mede-eigenaar te maken van het proces blijken zij gemotiveerder om de medicijnen trouw te gebruiken. Bij elk consult wordt de inhalatietechniek doorgenomen en de vraag gesteld of ze het medicijn wel eens vergeten te nemen.  Zonder daarbij ‘het vingertje’ te gebruiken. Wel  vragen we naar het  waarom van de ‘ontrouw’.  Mogelijke oorzaken van de ‘ontrouw’ kunnen de vieze smaak van de medicatie zijn of de last van bijwerkingen.

Zelfs de onhandige plek in huis waar de medicijnen liggen, kan een oorzaak zijn evenals een lastig tijdstip in verband met het spitsuur thuis. Een oplossing is vaak snel gevonden.
Door steeds opnieuw af te stemmen, door laagdrempelig- en makkelijk bereikbaar te zijn via mail, telefoon of bezoek, bouwt men een vertrouwensband op. Zo kunnen veel problemen voorkomen worden.

Toen Jacqueline op zoek was naar vrijwilligerswerk maakte ze de keuze om iets heel anders te gaan doen dan haar dagelijks werk. Al jaren voelde ze zich erg betrokken bij eenzame ouderen en heeft ze bewondering voor alle collega’s in de bejaardenzorg. Ze wilde graag een bijdrage leveren aan een plezierig en ontspannen leven van ouderen, passend in haar drukke agenda.

Ze kwam in contact met stichting Vier het Leven. Deze stichting zocht in Zwolle vrijwilligers, nadat ze succesvol in Utrecht gestart waren. Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen (vanaf 65 jaar). In de veilige omgeving van een klein gezelschap kunnen senioren genieten van een onbezorgde middag of avond uit. De taak van de vrijwilliger is om twee of drie senioren thuis op te halen met de auto en na afloop weer thuis te brengen. Dan biedt Jacqueline de mensen een arm ter ondersteuning naar en uit de auto. Rollators worden in de achterbak meegenomen. Daarna begeleidt ze de mensen als gastvrouw naar het theater om daar samen te genieten van de voorstelling. “Het contact met de senioren, die vaak nog volop in het leven staan, is geweldig leuk. De gemene deler is de interesse in kunst en cultuur. Dus gezelligheid, een goed gevoel en een mooie avond uit, wat wil je nog meer!”

2.1.4  Onderdeelcommissie (OC) 4

 

OC 4 heeft in 2015 te maken gehad met diverse instemmingsverzoeken om werktijden aan te passen.  In alle gevallen zijn medewerker raadplegingen gehouden, dit kon zijn digitaal en/of op een afgesproken locatie, zodat er een gesprek kon plaatsvinden. Er werd dan o.a. gekeken of de medewerkers gehoord waren voordat de wijzigingen werden voorgesteld en doorgevoerd. De OC kijkt o.a. of de nieuw voorgestelde werktijden voldoen aan de wet- en regelgeving en de cao.

 

Hartcentrum Isala

Bij de RVE Hartcentrum waren werktijden wijzigingen op de shortstay en lounge afdeling, bij non-invasief en de verpleegkundigen en helpende van V2.5B1 cardiologie.

 

Anesthesiologie

Bij de RVE anesthesiologie ging het om de afdelingen CSA, logistiek en de operatieafdeling voor de operatieassistenten en de anesthesiologie medewerkers. In het voorjaar van 2016 worden de evaluaties besproken van de gewijzigde diensttijden bij de logistiek en de operatieafdelingen om te kijken of de wijziging verbeteringen tot stand gebracht hebben en of er nog eventuele knelpunten zijn.

 

IC Traumatologie en AO

Bij de RVE traumazorg en IC werden de werktijden van de afdelingsassistenten en baliemedewerkers aangepast. Hierbij werd extra gewezen op de regeling omtrent de pauze die in de C.A.O. staat en het naleven hiervan.

Bij de AOA werd een pauze ingelast in de nachtdienst, samen met de longafdeling kon er geregeld worden dat iedereen pauze kon nemen door samen te werken in de nachtelijke uren. De OC heeft dit nagevraagd en het lijkt ook daadwerkelijk te lukken.

De medewerkers van de gipskamer hebben een kortere oproepdienst gekregen. Op eigen verzoek is hier een evaluatie over geweest en een aanpassing bleek goed mogelijk te zijn.

De Passie van

Janneke Boers

 

Werkt in het dagelijks leven als kinderverpleegkundige op de algemene Kinderafdeling, Neonatologie Highcare en Mediumcare. Als vrijwilliger gaat ze regelmatig mee ‘op missie’ voor de stichting Medical Checks for Children (MCC)

 

Haar dagelijkse werk op de afdeling doet Janneke met veel plezier. “Kinderen zijn eerlijk, open en ontwapenend en hebben als het goed is nog een heel leven voor zich!  De dynamiek die er op de kinderafdeling is, vind ik mooi. Kinderen horen te bewegen, te onderzoeken en hebben het recht op ontwikkeling en de beste zorg.”

Een aantal jaren geleden kwam Janneke via een arts-assistent van de kindergeneeskunde in contact met de stichting MCC.  Deze stichting biedt medische zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar in scholen en weeshuizen in ontwikkelingslanden. Ze richten zich daarbij op het voorkomen van ziekten, het beschermen en bevorderen van de gezondheid en het herstel bij ziekte. Sinds die tijd gaat ze regelmatig als vrijwilliger mee “op missie”. Tijdens zo’n missieweek worden ongeveer 1200 kinderen medisch gecheckt en zo nodig behandeld. Dit wordt meestal gedaan met een team van 10 personen; artsen, verpleegkundigen, maar ook niet medici, kunnen mee op missie.

In het reizen met MCC spreekt het Janneke aan dat ze zelf, maar ook als team, een bijdrage kan leveren in de praktische zorg voor deze kwetsbare kinderen. Het geven van voorlichting over gezonde voeding, het wassen van de handen of het poetsen van tanden is de basis(kennis) die vaak ontbreekt. “Het is zó mooi om te zien hoe de gezondheid van de kinderen verbetert, ze weer kunnen spelen en lachen wanneer je na een jaar terug komt op dezelfde plek!”

Het vrijwilligers werk voor MCC helpt Janneke ook om haar werk als kinderverpleegkundige te relativeren en soms weer even in het juiste perspectief te zien. Janneke: “Ook al voelt het werk voor MCC soms als ‘een druppel op de gloeiende plaat’, je zult maar net degene zijn die onder die druppel staat!” In november dit jaar gaat ze weer op missie naar Nepal. “Álle kinderen hebben recht op goede zorg, aandacht, ontwikkeling en liefde! Dat is wat mij iedere keer weer drijft om mee te gaan.”

"Alle kinderen

hebben recht op goede zorg"

De Passie van

Klaas Henk van der Steege

 

Sectorhoofd Speciale Analyses&Research Klinisch Chemisch Laboratorium. Hij zet zich in voor de stichting Phoneo, een organisatie die zich primair richt op de zigeunerbevolking in Roemenië.

 

Vorig jaar september heeft Klaas Henk met een projectgroep een bezoek gebracht aan zijn nichtje in Roemenië. Zij werkt daar nu voor het derde jaar onder Roma kinderen en wordt gesponsord vanuit Nederland om op die manier in haar levensbehoeften te voorzien. De stichting Phoneo probeert Roma kinderen een kans te geven om voldoende en goed onderwijs te volgen om later een eerlijke kans in de maatschappij te krijgen. Samen met de projectgroep heeft Klaas Henk tien dagen gebouwd aan een nieuw onderkomen voor de opvang van deze kinderen. Het oude onderkomen staat voor het in aanbouw zijnde nieuwe onderkomen. Het oude onderkomen is in zeer slechte staat en dat gaf de groep des te meer motivatie om 10 dagen keihard te werken aan het nieuwe onderkomen.
De bouw was gevorderd tot en met de eerste verdiepingsvloer. Na de winterstop worden de eerste verdieping en het dak gebouwd en vervolgens kan dan met de afbouw begonnen worden. De financiering voor het casco is rond en nu wordt er nog financiering gezocht voor de inrichting. Daarvoor heeft Klaas Jan zich gewend tot ‘Isala Wereldbreed’ , het fonds van Isala dat ziekenhuismedewerkers steunt die hulp verlenen in ontwikkelingslanden. Die heeft zijn verzoek inmiddels gehonoreerd met een prachtige bijdrage aan het project.

"Hulp verlenen

in ontwikkelings-

landen"

2.2   Advies

2.2.1   Dagelijks Bestuur (DB)

 

Het DB heeft in 2015 enkele adviesaanvragen voorbereid ter advisering door de OR.

 

Staf op maat

In het najaar van 2014 is het project ‘Staf op Maat’ van start gegaan. Het doel van het project is om een concernstaf in te richten die kampioen wordt en blijft als het gaat om de kwaliteit en de kosten van de diensten en de dienstverlening. Per afdeling zijn er verbeterinitiatieven vastgelegd.
De OR deelt de visie van het Bestuursteam om kampioen op kwaliteit te worden. Binnen het project ‘Staf op Maat’ gaat het echter om kampioen op kwaliteit én kosten van de diensten en dienstverlening te worden en te blijven. De OR is gedurende de looptijd van het project regelmatig bijgepraat over de voortgang en ontwikkeling van het project. In de programmastructuur is opgenomen dat aandacht is voor de andere grote programma’s die momenteel lopen in Isala. De OR vraagt in zijn uitgebrachte advies onder andere om zorg te blijven dragen voor een goede afstemming tussen alle lopende programma’s. Daarnaast adviseert de OR om de betrokken medewerkers zo tijdig en volledig mogelijk te informeren over de inhoud en de gevolgen van de plannen.

 

Optimalisatie kliniek

De OR heeft een omvangrijke adviesaanvraag ontvangen voor de optimalisatie kliniek. Er is een vijftal verbeterplannen opgesteld in het kader van personele planning, normering en standaardisatie, ligduur en ontslag, bedbezetting en communicatie.
Hierbij is ook verbinding gelegd met JCI en Lean. De OR stelt vraagtekens bij de normering die nu is opgesteld terwijl de zorgzwaartetool nog in ontwikkeling is. De OR heeft inmiddels advies uitgebracht met daarin als aandachtspunten onder andere de ontwikkeling van de zorgzwaartetool om de normering voor de medewerkers aan het bed gefundeerd vast te kunnen stellen en de zorg voor behoud van kwaliteit bij flexibilisering. Daarnaast benadrukt de OR dat het van belang is om commitment bij iedereen te bewerkstelligen om de plannen te doen slagen.

 

Optimalisatie poliklinieken

Een andere grote adviesaanvraag die de OR in 2015 heeft behandeld  was het programma ‘Optimalisatie poliklinieken’. De organisatie richt zich op het eerste deel van het poliklinische proces via verwijzing, middels het maken van een afspraak met de polikliniek, naar de ontvangst op de polikliniek. In de huidige situatie is er op dit onderdeel van het proces voor de patiënten en verwijzers en  voor de medewerkers en medisch specialisten een aantal aspecten te optimaliseren. De OR heeft geadviseerd het voorgenomen besluit door te voeren en heeft naast een 7-tal adviezen zijn zorg geuit over het gebrek aan draagvlak onder de betreffende medewerkers voor de plannen. Nadrukkelijk wordt door de OR aandacht gevraagd medewerkers meer te betrekken bij de verdere implementatie en zo het draagvlak te vergroten.

"Het reddings-

hondenteam neemt deel aan het zoeken van vermiste personen"

De Passie van

Maryan van Schaik

 

Werkzaam als kinderverpleegkundige. Naast haar werk is ze als vrijwilligster aangesloten bij de Stichting ReddingshondenNU. Deze stichting houdt zich bezig met het trainen en opleiden van reddingshondenteams met als doel het terugvinden van vermiste personen. De stichting maakt deel uit van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties Nederland. Dit houdt in dat er met elf andere groepen samen wordt gewerkt. Op die manier kunnen er tijdens een landelijke zoekactie veel honden tegelijk ingezet worden. De deelnemers werken op vrijwillige basis, dus kosteloos.

 

Maryan beheert binnen de groep het secretariaat, de website en de alarmtelefoon. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor politie en/of familie bij vermissingen en coacht  en begeleidt ze de reddingshonden teams. Elke zaterdag wordt er getraind op verschillende locaties (bos, op puin, gebouwen, op het water) en binnen verschillende disciplines.
Bij de training wordt gebruik gemaakt van nepslachtoffers en voor het zoeken naar overleden personen van haren en kiezen als dood materiaal. Het blijft bijzonder dat de honden een potje met kiezen kunnen vinden dat eerder op de dag ergens is verstopt.

Regelmatig neemt het reddingshondenteam deel aan het zoeken van vermiste personen.
Dit kan op verzoek van de politie maar ook op verzoek van familie of op uitnodiging van één van de andere groepen wanneer het uit te zoeken gebied voor hen te groot is. Niet altijd vindt je een vermiste terug. In dat geval kun je voor 90% uitsluiten dat de vermiste zich in het doorzochte gebied zou bevinden. Het mooiste is wanneer je iemand levend terug vindt, helaas is dit niet altijd het geval. Wat hierin voor ons belangrijk is dat de angst en onzekerheid wordt weggenomen is bij de familie.
Welke hond of welke groep iemand heeft gevonden is voor het team niet belangrijk. Het algemene doel is zo snel mogelijk vinden.
Binnen dit werk is een nauwe samenwerking met de politie heel belangrijk. Regelmatig zijn er briefings naar elkaar toe om de stand van zaken door te nemen en soms om een strategie te bepalen hoe de zoekactie eventueel verder zal verlopen.

Maryan heeft bij deze groep twee honden opgeleid tot volwaardige reddingshond.
Flint, een Oudduitse herder reu, die ze in februari 2016 op 11 jarige leeftijd in moest laten slapen, en Fame, een Oudduitse herder teefje van 6 jaar, die helaas door een aangeboren afwijking aan de wervelkolom sinds kort het werk niet meer kan doen. Het werk van Maryan bij het team houdt niet op nu ze niet meer met honden kan lopen. Op dit moment leidt ze de trainingen, coacht en leidt mensen en honden op tot een volwaardig reddingshondenteam. Daarnaast coördineert ze de zoekacties.

Als alles goed gaat komt er in het najaar weer een pupje in huis en begint opnieuw de uitdaging deze op te voeden en op te leiden voor dit mooie en dankbare werk.

De Passie van

Tanja van Wijck

 

Tanja van Wijck, werkzaam als I-Flex verpleegkundige op diverse afdelingen. Zorg loopt als een rode draad door haar leven. Ze is mantelzorger voor onder andere haar vader en organiseert vrouwenmiddagen voor mensen uit het Asielzoekerscentrum te Dronten.

 

Tanja: “Eigenlijk is zorgen wel mijn grootste hobby.”
Vanaf haar zesde jaar wist Tanja al dat ze in de zorg wilde gaan werken. Ze liep toen al mee met de koffie- en broodkar in het verzorgingshuis waar haar opa woonde.
Tijdens haar loopbaan heeft ze respectievelijk in een verpleeghuis een verzorgingshuis en de thuiszorg gewerkt. Ze is een aantal jaren afdelingshoofd geweest in het verpleeg- en verzorgingshuis maar miste daarbij het directe patiëntencontact. Vandaar het besluit om bij de I-Flex in het ziekenhuis te gaan werken. Het is plezierig, leerzaam en afwisselend door het werk op verschillenden afdelingen.

Aandacht voor de patiënten is voor Tanja een groot goed en ze vindt het jammer dat door de drukte ze soms het gevoel krijgt te kort te schieten in die aandacht voor de patiënt.
“Ik vind het belangrijk dat je kunt uitstralen dat de patiënt bij jou in goede handen is.”

Naast haar werk bij Isala is ze mantelzorger van haar vader van 91 en nog iemand van 86.
Via haar kerk helpt ze bij het opzetten van vrouwenmiddagen die georganiseerd worden voor de  vluchtelingen van het AZC in Dronten. Die bijeenkomsten bestaan uit gezellig samenzijn, bloemschikken, zingen, een korte Bijbelstudie en lekker eten. Tanja vindt het heel mooi om te zien dat de vrouwen dankbaar terug gaan naar het AZC.

"Eigenlijk is zorgen wel mijn grootste hobby"

2.2.2  Onderdeelcommissie (OC) 1

 

De commissie heeft zich o.a. gebogen over de overgang van de klinische kindergeneeskunde van Meppel naar Zwolle. Verder heeft de OC  ook verschillende werktijdenwijzigingen behandeld. Ze hebben werkbezoeken bij verschillende afdelingen gebracht om met de medewerkers op de werkvloer over hun werkomstandigheden te praten.

 

Neonatologie, Kindergeneeskunde en Medische Psychologie

Voor de overgang van de klinische kindergeneeskunde vanuit Meppel naar Isala is de OR gevraagd te adviseren op de concentratie van de bedden en de arbeidsrechtelijke voorwaarden waarop medewerkers vanuit Meppel naar Isala overkomen.
Het verdwijnen van de verloskunde uit Meppel heeft consequenties gehad voor de klinische capaciteit van de bedden van de kindergeneeskunde. Daarnaast was er sprake van een personeelsprobleem waardoor het niet meer mogelijk was om het rooster voor de zomermaanden op te stellen.
De oplossing  was het concentreren van de klinische bedden per 16 juni 2015 naar Isala.
De medewerkers van de kinderafdeling volgden per 1 september naar Zwolle.
De OR heeft niet inhoudelijk geadviseerd op de sociaal paragraaf, maar geadviseerd de sociale gevolgen voor de medewerkers t.a.v. de concentratie klinische kindergeneeskunde en van volgende concentraties van afdelingen op te nemen in een sociaal overdrachtsprotocol. Dat wordt overeengekomen tussen beide organisaties en de vakbonden. Daarbij is verzocht dit spoedig op te pakken en uit te werken.
De OR heeft in de adviesbrief gesteld ervan uit te gaan dat voor alle medewerkers die bij de integratie betrokken zijn een eensluidende regeling geldt, opdat er in dat opzicht voor de betrokken medewerkers geen verschillen ontstaan.

 2.2.3  Onderdeelcommissie (OC) 3

 

Centrum voor Verbeteren en Innoveren (CVI)

OC 3 heeft onder andere de adviesaanvraag over de transitie van de afdelingen Kwaliteit en Veiligheid en bureau I-lean in het te vormen CVI voorbereid, ter advisering van de OR.
Door het samenvoegen van de adviesfuncties van de afdelingen zal de grondige inhoudelijke kennis (het wat) met uitstekende verandermethodieken (het hoe) worden gecombineerd. Gezien het grote belang van de kwaliteit van zorg en de uitdagingen waar Isala voor staat, ziet de OR de nieuwe  afdeling CVI als een verbetering in de ondersteuning van de organisatie. De OC en de OR delen de zorgen van de medewerkers over de werklast en de grote projecten die voorliggen. De organisatie heeft toegezegd dat de reductie van 1,56 fte pas plaats zal vinden nadat JCI is uitgerold. De OR heeft de Raad van Bestuur geadviseerd om de transitie van de afdelingen K&V en I-lean in het CVI door te voeren. 

2.2.4  Onderdeelcommissie (OC) 4

 

Hartcentrum Isala

In het najaar kwam de oprichting van het Hartcentrum aan bod, met daarbij gesprekken over de wens en de noodzaak van wijziging in de leidinggevende structuur. De OR ontving een adviesaanvraag voor de wijziging in de leidinggevende structuur die het gevolg is van het in elkaar schuiven van de RVE Thorax en de RVE Cardiologie tot de RVE Isala Hartcentrum. De OR heeft geadviseerd de wijziging door te voeren met onder andere de opmerking dat deze wijziging van de leidinggevende structuur geen precedent mag zijn voor de overige afdelingen.

De Passie van

Annelies Sibelt-Götte

 

Annelies Sibelt – Götte. Verpleegkundige op afdeling Neonatologie, V4.3. Annelies vindt haar baan fantastisch en de verzorging van de kinderen en de begeleiding van ouders een uitdaging. In haar vrije tijd schildert ze vol passie. Samen met haar zus volgt ze nog steeds schilderlessen.

 

Het liefst maakt ze grote doeken met vrolijke kleuren en luchtige onderwerpen. Daarbij gebruikt ze verschillende technieken. “Hierbij kan ik ontspannen en me helemaal in het doek verliezen.”

Regelmatig neemt Annelies met haar schilderijen deel aan exposities. Familie, vrienden en sommige collega’s hebben haar werk thuis aan de muur hangen. Binnen het ziekenhuis kun je op de koffiekamer van afdeling V4.3. een werk van Annelies bewonderen

"Het liefst maakt

ze grote doeken
met vrolijke kleuren en
luchtige onderwerpen"

De Passie van

Gerri Veneklaas Slots

 

Verpleegkundige op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Ze werkt twee maal per jaar als vrijwilliger voor het Rode Kruis; een week  op het vakantieschip de  ‘J. Henri Dunant’ en een week in Hotel IJsselvliedt, een prachtig landgoed in Wezep.

 

Na haar kinderaantekening heeft Gerri de neonatologie opleiding gedaan en vanaf eind 1989 is ze werkzaam op de NICU. Haar motivatie om zich als vrijwilliger in te zetten voor het Rode Kruis is dat ze mensen die niet zonder zorg op reis kunnen, een leuke vakantie wil bieden. Dit doet ze samen met een groep gemotiveerde vrijwilligers. Op het vakantieschip de ‘J.Henri Dunant’ verleent ze zorg en in Hotel IJsselvliedt werkt ze in het restaurant en de afwaskeuken.

 

Het geeft haar een goed gevoel wanneer de gasten een fijne week hebben en ze daar haar bijdrage aan heeft kunnen leveren. Gerri: “En na een weekje denk ik: weer terug naar de kleintjes in het ziekenhuis!”

"Mensen die niet zonder zorg op reis kunnen, een leuke vakantie bieden"

2.3  Overig

2.3.1  Vaste Commissie (VC) Sociaal Beleid

 

Zorgprofessional voorbereid op de toekomst

In het afgelopen jaar is er in Nederland op meerdere momenten tijdens symposia en bijeenkomsten (o.a. van de NVZ) aandacht besteed aan de zorg en de zorgprofessional op weg naar 2030. De commissie sociaal beleid heeft aandacht besteed aan dit thema door het bezoeken van  bijeenkomsten over dit onderwerp en de OR heeft een brief aan de RvB verzonden waarin aandacht voor dit thema binnen de organisatie wordt gevraagd. 
De commissie heeft gekeken naar wat de verwachte ontwikkelingen in het kader van ‘zorgprofessionals op weg naar 2030’ mogelijk kan betekenen voor de zorgvraag en professional in de Isala, mede in het licht van het huidige (HR) beleid.
Eind 2015 is dit aanleiding geweest om de Raad van Bestuur een brief te sturen met de vraag hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze heeft deze uitnodiging aangenomen en de verwachting is dat dit gesprek in de eerste helft van 2016 zal plaatsvinden.

 2.3.2  Vaste Commissie (VC) VGWM

 

Na de verkiezingen is de commissie voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) in een nieuwe samenstelling van start gegaan. Onderstaande onderwerpen stonden onder meer op de agenda in 2015:

 

Parkeerbeleid

Isala beschikt, ondanks de nieuwbouw, nog steeds over te weinig parkeergelegenheid in de nabijheid van het ziekenhuis en over te weinig middelen om hier alsnog in te voorzien. Er wordt veel nagedacht over diverse maatregelen, zoals het stimuleren van het openbaar vervoer voor medewerkers en het gebruik van de fiets. Het gebrek aan parkeerplaatsen voor medewerkers maakt dat men gaat parkeren in de woonwijken wat voor overlast zorgt. Een werkgroep buigt zich over het terugdringen van de overlast in de buurt. Een afvaardiging van de VGWM commissie neemt deel aan de overleggen.

 

Participatiewet
Organisaties zijn verplicht ruimte te maken voor mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor Isala? Wat kan Isala doen? Wat betekent dat voor al bestaande functies en voor de mensen die deze vervullen? Hoe staat het met de realisatie? Deze onderwerpen komen aan bod in het overleg met de manager van het Facilitair bedrijf, die dit op zich genomen heeft.


Werkbezoek Facilitair bedrijf
Door de manager van het Facilitair Bedrijf was een rondleiding uitgezet langs de diverse onderdelen van het Facilitair bedrijf. Tijdens de rondleiding kwamen enkele knelpunten aan de orde. Zo kwam in de linnenkamer sterk naar voren dat de medewerkers er last hebben van stof en geluid, zware fysieke belasting bij opruimen in de karren vanuit de innamepunten en psychische belasting vanwege de bejegening die hen bij piekmomenten ten deel valt. De VC VGWM heeft deze knelpunten bij de verantwoordelijk manager onder de aandacht gebracht. Deze gaf aan, vanwege de bouwkundige omstandigheden, in de bestaande situatie geen verandering te kunnen brengen.

De Passie van

Henrike van der Lugt

 

Henrieke van der Lugt werkt op de Hartbewaking en in het team van Chance@home (Thuisbehandeling door gespecialiseerde verpleegkundigen die verbonden zijn aan Isala Hartcentrum). Haar passie is om als begeleider mee te gaan met vakanties voor mensen die moeilijk lerend zijn. “Elk jaar tijd vrij maken voor deze mensen en hen een onbezorgde en onvergetelijke vakantie bezorgen maakt mij een rijker mens”, aldus Henrieke.

 

Henrieke doet dit vrijwilligerswerk sinds de zomer van 2005. De mensen die met deze vakanties mee gaan hebben in het dagelijks leven meestal geen verzorging nodig, maar wel begeleiding.
Hun dagelijkse werk verrichten ze in sociale werkvoorzieningen of op reguliere arbeidsplaatsen, met of zonder hulp van een jobcoach. In de vakanties, en dan met name in het buitenland, voelen veel van de deelnemers zich sneller onzeker dan in hun eigen vertrouwde omgeving. Door begeleiding te bieden in een vreemde omgeving, een vreemde taal en soms vreemd geld, worden veel zorgen weggenomen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de deelnemers in plaats van de focus te leggen op hun beperkingen.

De laatste jaren doet Henrieke dit werk in de rol van hoofdleiding. Elk vakantieteam wordt aangestuurd door twee hoofdleiders. Ze vervult, samen met een ander, een coördinerende en eindverantwoordelijke rol in de gang van zaken tijdens de vakantie.

“Dat ik me elk jaar weer aanmeld om mee te gaan als vrijwilliger, komt doordat ik ieder jaar volop de keus heb om een mooie bestemming uit te zoeken voor mijn vakantie.
Tegelijkertijd besef ik me ook dat er mensen zijn in deze maatschappij die dit niet kunnen door hun beperkingen en afhankelijk zijn van anderen. Elk jaar tijd vrij te maken voor deze mensen en hen een onbezorgde en onvergetelijk vakantie bezorgen maakt mij een rijker mens!”

Ze vindt het ontzettend dankbaar ‘werk’, wat in kleine dingen terug te zien is in zo’n vakantie.
Zoals bijvoorbeeld het zien van genietende gasten door van elke maaltijd een feest maken maar ook door ondersteuning te  bieden in het leggen van contacten van vakantiedeelnemers die elkaar niet kennen, waardoor hun sociale vaardigheden vergroot worden.
Elke vakantie is hard werken, kost veel energie maar geeft ook energie!

“Vol met verhalen en belevenissen kom ik thuis. Ik geniet lekker na van mooie herinneringen en kijk met veel enthousiasme weer uit naar het moment waarop volgend jaar de vakantiegids weer op de deurmat valt”.

"Vol met verhalen en belevenissen kom ik thuis"

De Passie van

Jettie Schelhaas

 

Jettie Schelhaas werkt als Laboratorium assistente voor het KCL. Haar vaste werkplek is het Diagnose Punt. In haar vrije tijd biedt ze de helpende hand bij manege ’t Hoefijzer aan een  groep ruiters met diverse beperkingen. Jettie biedt anderen graag de helpende hand. Voor haar iets kleins maar voor de ander betekent het veel. De paar uurtjes in de week die zij en de rest van het team er in steken zorgen er wel voor dat een grote groep ruiters in staat is om te kunnen paardrijden. Zij kijken er elke week naar uit.

 

Jettie heeft voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat het een goede combinatie is met haar passie voor paarden. Het is leuk om elke week de vorderingen te zien bij de ruiters en hoe blij ze daar mee zijn. Dat maakt haar trots.
De ruiters zijn op verschillende manieren beperkt. Elk van hen wordt op zijn of haar eigen manier benaderd. De groepen die ze als team mogen begeleiden vragen een intensievere begeleiding.  Jettie: “Soms is 1 begeleider per ruiter niet genoeg en lopen we met z'n drieën naast paard en ruiter. We moeten goed opletten want ze kunnen zomaar een epileptische aanval krijgen. De paarden voelen dat al aan en stoppen uit zichzelf. Een aantal van "mijn" groep kan niet praten waardoor de communicatie met handen en voeten gaat. Het is soms lastig om echt te begrijpen wat ze bedoelen. Gelukkig leren we elkaar steeds beter kennen zodat een klein gebaar of geluid voor ons voldoende is om te snappen wat ze willen hebben of doen.”

Het is fijn om even helemaal met iets anders bezig te zijn: het uitmesten van de stallen, poetsen en voeren van de paarden, samen met een ruiter zijn eigen hond uitlaten in het bos en kleine klusjes in en rondom de manege.  Het is compleet anders dan haar werk voor Isala en maakt dat ze even los komt van het werk. Het is zowel hobby als ontspanning. 
Jettie: “Net zoals ik trots ben op wat wij als Isala kunnen en doen voor patiënten, ben ik ook zeer trots op het "werk" wat ik mag doen voor manege 't Hoefijzer. Beide geeft mij voldoening. De passie wordt beantwoord. Maar vooral geeft het mij zeer veel plezier. Ik kijk zowel uit naar het werk in de Isala als bij de manege.”

"Ik kijk zowel uit naar het werk in de Isala als bij de manege"

2.3.3  Vaste commissie (VC) Financiën

 

Training met OR-leden uit Meppel

In het kader van de integratie is de financiële commissie samen op training geweest met de financiële commissie van Meppel. Onderdeel van de scholing was uitleg over het medisch specialistisch bedrijf. Gezien de nieuwe leden in beide financiële commissies werd veel aandacht besteed aan de basis van het financiële beleid van Isala.

 

Overleg

Elke 6 weken heeft de commissie overleg met de manager Finance en Controle.

Hierbij wordt o.a. de financiële monitor besproken, de begroting en de financiële ontwikkelingen rondom de zorg in Nederland en in de Isala. Het MSB blijft speciale aandacht behouden. Ook over de financiering van de zorg, de DOT’s en de gesprekken met de zorgverzekeraar wordt de commissie geïnformeerd.

 2.3.4  Onderdeelcommissie (OC) 2

 

Werkbezoeken RVE Radiologie/Radiotherapie en Nucleaire geneeskunde

Een werkbezoek is bedoeld om de OC “een gezicht te geven op de afdelingen” en met de medewerkers te spreken over wat er op de werkvloer speelt. De OC  is op werkbezoek geweest bij de afdelingen Radiologie en Radiotherapie. Bij het werkbezoek op de afdeling Radiologie kwamen aandachtspunten naar voren als werktijdenwijzigingen, flexibilisering, parkeren, optimalisatie poliklinieken en communicatie. De OC is hierover naderhand met de RVE manager in gesprek gegaan. Bij het werkbezoek aan de afdeling Radiotherapie gaven medewerkers aan eventuele knelpunten zelf te regelen en op te lossen. De medewerkers daar zijn vooral positief over het werkrooster, de onderlinge omgang en de functioneringsgesprekken.

De Passie van

Sanne Lodewijk

 

Werkzaam als algemeen verpleegkundige op afdeling V4.5 VPA Thoraxchirurgie. Ze gaat jaarlijks als vrijwilliger mee met vakanties van De Zonnebloem, een organisatie die onder andere uitjes en vakanties organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking.

 

Als Sanne in haar omgeving vertelt dat ze mee gaat met De Zonnebloem, krijgt ze regelmatig de vraag of ze dan een weekje gaat varen met bejaarden. Dat is inderdaad één van de mogelijkheden, maar haar hart ligt bij de jongerenreizen. De jongerenreizen zijn voor mensen van 18 tot 45 jaar. Die leeftijd geldt zowel voor de vrijwilligers als voor de gasten. Het leuke daarvan vindt Sanne dat ze echt aansluiting heeft met de gasten. Dat merkt ze vooral in de dingen die de gast wil doen zoals shoppen, een terrasje pakken en cultuur snuiven. Sanne vertelt: “In Londen ben ik bijvoorbeeld met twee gasten mee geweest naar ‘The London Dungeon’, dat leek mij ook erg gaaf om te doen. ‘The London Dungeon’ is een spookhuis waar je door verschillende ruimtes wordt geloodst, in elke ruimte speelt zich een nieuw, interactief theater af over de gruwelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Londen. Daar hebben we flink gegriezeld en nadien erg om alle schrikmomenten gelachen!”

Dat je tijdens activiteiten ook wel eens voor uitdagingen komt te staan die enige creativiteit vereisen, weet Sanne uit eigen ervaring: “Ik was bijvoorbeeld met een gast in een elektrische rolstoel op pad, toen we een plensbui op ons hoofd kregen. Die rolstoel kon natuurlijk niet tegen al dat water en we waren de aangepaste poncho’s vergeten mee te nemen. We zijn toen snel een winkel ingedoken, hebben twee plastic poncho’s en een rolletje plakband gekocht, en hebben daarmee alles netjes ingepakt. Op straat zijn mensen ook vaak bereid om een helpende hand te bieden. Tijdens een avond stappen wilden de gasten graag naar een discotheek, maar daarvoor moest je twee trapjes op. Toen heeft de eigenaar de plank op de trap gelegd die normaal gesproken voor karren met goederen gebruikt wordt. Zo konden we toch met rolstoelen naar binnen!”

Natuurlijk bestaat zo’n vakantie niet alleen maar uit leuke uitjes en vakantie vieren. De zorg hoort er ook bij. Het grote verschil met haar werk vindt Sanne, dat ze met een Zonnebloemvakantie niet het gevoel heeft dat ze aan het werk is. De zorg hoort erbij, maar het gaat er om dat je er met zijn allen een geweldige vakantie van maakt. Als vrijwilliger maak je de vakantie en de uitjes mogelijk en het levert een hoop gezelligheid en voldoening op.

Tijdens de vakanties heeft ze Emma Marie leren kennen. Zij is een goede vriendin geworden. Samen zijn ze een paar Zonnebloemvakanties mee geweest maar ze spreken ook gewoon af om bij te kletsen of een dagje weg te gaan. “Vorig jaar zijn we een weekend naar Brugge geweest, dat was een heerlijk relaxt en gezellig weekend!”

"De zorg hoort erbij, maar het gaat er om dat je er met zijn alleen een geweldige vakantie van maakt"

Contact

Ondernemingsraad Isala

 

Gebouw C, kamer C3.023

Dokter Spanjaardweg 29, Zwolle

Postbus 10400

8000 GK Zwolle

 

ondernemingsraad@isala.nl

 

Tel. 038 4242266

'Zorg met verve'

Jaarverslag 2015

Ondernemingsraad

Voorwoord van de voorzitter

Agnes Omvlee - Kenter

Het onderwerp van dit verslag is zorg met verve. Verweven met de onderwerpen van het afgelopen jaar leest u in dit verslag de verhalen van medewerkers over hun passie voor zorg. Inspirerend is het om te lezen hoe medewerkers, van Isala, zowel op hun reguliere werkplek als in hun vrije tijd het verschil willen maken. Het vrijwilligerswerk wat wordt gedaan is veelzijdig en de motieven evenzo. Maar de rode draad is van betekenis willen zijn voor de ander en daar uiteindelijk ook veel voldoening en energie uit halen.
Een van de medewerkers verwoordt het als volgt:
“Net zoals ik trots ben op wat wij als Isala kunnen doen voor patiënten ben ik ook zeer trots op wat ik mag doen als vrijwilliger.”
De motivatie en zingeving van de geïnterviewde medewerkers brengt me ook op een artikelenreeks in het dagblad wat ik lees. Sleutelfiguren uit verschillende bedrijfstakken komen daarin aan het woord over de zin en moraal van zijn of haar werk.
Een mening die daarin naar voren kwam was dat de maatschappij doordrongen is van denken in cijfermatige opbrengsten. Dat vormt niet alleen een bedreiging voor de inhoud van het werk, maar ondergraaft ook de motivatie van de werkenden. Van belang is om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe men werkt en welke motivatie daar aan ten grondslag ligt. (P. van Tongeren)
Wat het afgelopen jaar betreft: Hierin maakten de ondernemingsraden van  Isala Zwolle en Isala Meppel, vooruitlopend op de juridische fusie, kennis met elkaar. Ook werden de eerste verkenningen gedaan  m.b.t. nieuwe medezeggenschapsvormen voor de gefuseerde organisatie. Daarnaast werden voorgenomen besluiten ter advisering of instemming aangeboden waaronder: Implementatie optimalisatie (poli) klinieken, RVE beter, Staf op Maat en inrichting afdelingen CVI en Zorgondersteuning. Bij de behandeling van de aanvragen keek de OR ook kritisch naar de communicatie en werkdruk voor medewerkers. Want: Wie op zijn tenen loopt, loopt nooit lang (Confusius)

 

Vanuit welke motivatie de ondernemingsraad zijn werk doet?

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers die naast hun reguliere werkplek met verve, inzet en motivatie het OR werk doen en daarbij het verschil proberen te maken. Daarbij werkt de OR vanuit zijn missie en visie en het besef de medewerkers te vertegenwoordigen naar Raad van Bestuur en management. Zodat zij, met de verkregen informatie en adviezen, kunnen komen tot  besluiten die voor Isala en medewerkers gezond zijn.

De Passie van

Elisabeth Stoker

 

Werkzaam als analist op het KCL (klinisch chemisch laboratorium)

Getrouwd, 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Haar passie voor de zorg reikt verder dan haar baan bij Isala; ze is gastvrouw voor een groep mensen met een verstandelijke beperking en  breit en haakt ze knuffels, sokken, sjaals en babymutsjes voor een weeshuis in Uganda.

 

Iedere twee weken is Elisabeth een avond gastvrouw voor een groep
mensen met een verstandelijke beperking. Dit doet zij samen met een groep vrijwilligers. Acht jaar geleden is ze verhuisd en door dit vrijwilligerswerk leerde ze nieuwe mensen kennen. Daarnaast is haar werk vrij technisch en in haar vrijwilligerswerk wilde ze graag directer contact met mensen. De mensen van de groep zijn altijd blij om haar te zien en het geeft Elisabeth voldoening om ze een fijne avond te bezorgen door middel van een praatje, een hapje en een drankje.

Creatief bezig zijn is voor haar een prima uitlaadklep. Toen haar kleinkinderen genoeg knuffels hadden nam Elisabeth contact op met een oud-collega die in een weeshuis in Uganda werkt. Die gaf aan dat er behoefte was aan knuffels, sokken, sjaals en babymutsjes. Wanneer er een pakket door haar is opgestuurd ontvangt ze via Facebook foto’s van kinderen die er blij mee zijn! Dat is voor Elisabeth een drive om er mee door te gaan.

2.1  Instemming

 

2.1.1  Vaste Commissie (VC) Sociaal Beleid

 

In 2015 heeft de commissie sociaal beleid de volgende instemmingsaanvragen ontvangen en voorbereid ter behandeling in de OR; werkkostenregeling en resultaatsturing.

 

Instemmingsaanvraag werkkostenregeling

Na het initiatief voorstel van de OR eind 2014 om het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) uit te breiden door gebruik van de werkkostenregeling, heeft de RvB de instemmingsaanvraag aan de OR voorgelegd.
De commissie Sociaal Beleid (SB) is sinds de invoering van de werkkostenregeling betrokken geweest bij het Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSA). Uiteindelijk heeft SB een lijst van onderwerpen voor het MKSA gemaakt en voorgelegd aan de ondernemingsraad. Hieruit werd een initiatiefvoorstel opgesteld, die in oktober 2014 werd ingediend aan de Raad van Bestuur ter uitbreiding van het MKSA. Eind december 2015 heeft de Raad van Bestuur uiteindelijk de instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd en per 15 februari 2016 werd het gewijzigde MKSA ingevoerd in Isala Zwolle en Isala Diaconessenhuis.

 

Resultaatsturing

Eind 2015 heeft de OR een instemmingsaanvraag ontvangen waarin gevraagd werd om in te stemmen met een wijziging van de bestaande Functionering jaarsgesprekken (FJG) naar resultaatsgesprekken. Het doel van de resultaatsturing is het inzichtelijk maken en sturen op de bijdrage van teams en individuen aan de organisatiedoelstellingen.

 

 

2.1.2  Instemming - Onderdeelcommissie (OC) 1

 

Psychiatrie, Neurologie, Neurochirurgie

Door de komst van de shortstay Chirurgie op de afdeling, welke geheel sluit in het weekend, zijn de werkzaamheden voor de service assistent veranderd en minder intensief geworden. Qua werktijden verandert er niet heel veel; de diensten worden korter of flexibeler ingezet. Bij drukte wordt de service assistent flexibel tot de maximale uren ingezet.
Uit de medewerkerraadpleging die de OC heeft gehouden bleek dat men het met de wijziging eens is. Er is echter wel een zorg voor wat betreft de min-max contracten. Door het op- en afschalen maken de medewerkers zich zorgen over het behalen van de te werken uren. Men ziet daarom graag dat er bij het afschalen goed gekeken wordt wie van de medewerkers qua aantal uren het beste afgeschaald kan worden.
De OC heeft ingestemd met de werktijdenwijziging van de serviceassistenten van de afdeling Neurochirurgie.

 

Behandelcentrum en Revalidatiegeneeskunde

De OC heeft een instemmingsaanvraag voor werktijdenwijziging ontvangen van de serviceassistenten (SA) en de front officemedewerkers van de BHC. Bij de SA bleek dat de capaciteit te ruim was t.o.v. de bedbezetting. Hiervoor zijn de werktijden aangepast en reductie van 0.6 FTE aan inzet van SA.
Uit de medewerkersraadpleging bleek dat deze medewerkers de werktijdenwijziging begrepen maar wel zorg hadden of er voldoende tijd overbleef voor de patiëntenzorg. Bij de front office, de balie zaten bij de start van het BHC een secretaresse en een medewerker patiëntenregistratie. Dit bleek in de praktijk niet nodig. Dit maakte een werktijdenwijziging noodzakelijk. Uit de medewerkersraadpleging kwam dat de medewerkers betrokken waren geweest en akkoord gingen. Er zal na een half jaar een evaluatie plaats vinden.

De Passie van

Gerda Berends

 

Gerda Berends is pedagogisch medewerker op de kinderafdeling van het Amalia Kindercentrum. Ze bereidt kinderen voor op onderzoeken, operaties en andere (belastende) handelingen. Afleiding bieden tijdens (belastende) handeling is een belangrijk onderdeel van de pedagogische zorg. Daarnaast heeft Gerda zich, door opleiding en trainingen, gespecialiseerd in hypnotherapie.

 

“Je kunt hypnose uitleggen als een toestand van diepe ontspanning en sterk geconcentreerde aandacht, waardoor iemand zich losmaakt van de buitenwereld en meer opgaat in zijn innerlijke wereld. Door middel van ademhalings- ontspannings- en hypnose-oefeningen leren kinderen om meer greep te krijgen op hun lichaam. Tijdens de oefeningen richt het kind zijn aandacht op prettige  gedachtes/ ervaringen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor positieve suggesties, die invloed hebben op het anders omgaan met de klachten. Zelf vind ik de ‘Waterval’ een mooie symbolische oefening; het kind kan zich hierbij voorstellen dat het zijn zorgen en pijn met het heldere, frisse water weg kan laten stromen”, aldus Gerda.

In  2009 is Gerda gestart met de behandeling van kinderen met  ‘functionele’  buikklachten. De positieve resultaten van het onderzoek naar hypnose bij kinderen met functionele buikpijn van Arine Vlieger, Carla Frankenhuis en Mark Benninga, zijn hierbij een leidraad geweest.
Na verloop van tijd sloot haar collega Els Westdijk aan en breidde de doelgroep zich steeds meer uit (bijvoorbeeld kinderen met hoofdpijn en chronische (darm)klachten).

De poliklinische behandeling bestaat (na een intake via kinderarts) uit 6 sessies van een uur en is bedoeld voor kinderen van 8 tot 18 jaar, met functionele buik- en hoofdpijnklachten. In de klinische setting wordt bij medische handelingen ter afleiding ook steeds meer gebruik van hypnotische technieken. Te denken valt aan een visualisatie van een
fijne plek.

Ze vindt het mooi om te zien dat deze kinderen en jongeren zoveel baat hebben bij de ontspannings- en hypnose-oefeningen. Het geeft Gerda veel positieve energie om deze kinderen te coachen, zodat ze zelf weer de regie terug krijgen op hun leven, en ze weer te zien stralen. Ze merkt elke keer weer hoe groot de kracht van positief denken is op het welbevinden.
Zoals een kind zelf zei: “ik ben weer de baas over mijn buik’

Het werk geeft haar veel voldoening en haar passie is om zich nog verder
te ontwikkelen op dit gebied, zodat er nog meer kinderen behandeld kunnen worden.

2.1.3  Onderdeelcommissie (OC) 2

 

Routerijders Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL)

Binnen het KCL zijn er medewerkers die prikposten en patiënten thuis bezoeken: de zogenaamde 'routerijders'.  Voor deze werkzaamheden maken de medewerkers gebruik van een eigen auto. De CAO voorziet niet in een regeling voor deze ‘routerijders’. 
De uitvoering van de vergoeding voor de gemaakte onkosten was aan revisie toe, omdat de bestaande regeling onduidelijk was, wat resulteerde in drie verschillende declaratiemethodieken. De OC kon niet instemmen met de voorgestelde regeling omdat de medewerkers niet betrokken waren bij de instemmingaanvraag en omdat de werkelijke kosten netto hoger zouden zijn dan de voorgestelde kosten. Tevens was het onduidelijk hoe zou worden omgegaan met compensatie bij bijvoorbeeld een aanrijding onder werktijd. Bij nadere bestudering bleken er elders in de organisatie vergelijkbare situaties te bestaan. De OC heeft daarop de Raad van Bestuur verzocht tot een organisatiebrede regeling te komen. De Raad van Bestuur  is hiermee van start gegaan door een eerste inventarisatie te maken van wat er allemaal in ‘huis’ is op dit gebied.

 

Werktijdenwijziging Facilitair Bedrijf

De OC heeft in 2015 instemmingsaanvragen ontvangen en behandeld met betrekking tot  werktijdenwijzigingen van het Facilitair Bedrijf: Logistiek, Centrale balie, Facilitair assistenten.
De OC heeft ingestemd met  werktijdenwijziging voor een zomerrooster voor de Facilitair Assistenten. Reden hiervoor is dat in de zomerperiode het patiënten aanbod lager is. Daarnaast lopen in het Facilitair Bedrijf vanaf de 2e helft van 2015 meerdere pilots met werktijden wijzigingen.

 

Werktijdenwijziging Nucleaire Geneeskunde

De OC heeft ingestemd met de bedrijfstijdverlenging en daarbij de werktijdenwijziging van Nucleaire Geneeskunde. Reden voor de wijziging was een waarneembare trendmatige groei in het aanbod van patiënten voor de nucleaire geneeskunde, vooral PET-CT onderzoeken. De OC heeft een medewerker raadpleging gehouden. De medewerkers gaven aan betrokken te zijn geweest bij het tot stand komen van de nieuwe diensttijden.

De Passie van

Jacqueline Wolf

 

Kinderlongverpleegkundige op de poli kindergeneeskunde. Waar ze een begeleidende en verdiepende rol heeft bij chronisch zieke kinderen met astma. Van jongs af aan was het haar grootste wens om met kinderen te mogen werken. Ze heeft meegewerkt aan een onderzoek in Isala naar therapietrouw bij kinderen met astma. Daarnaast is ze vrijwilliger bij ‘stichting Vier het Leven’ die  film-, theater- en concertbezoeken organiseert voor ouderen (vanaf 65 jaar).

 

Uit het onderzoek naar therapietrouw bij kinderen met astma bleek dat samenwerking in een team, waarbij kind en ouders meebeslissen in hun plan om astma onder controle te krijgen en te houden, essentieel is in het behalen van deze therapietrouw.  Jacqueline: “Met gepaste trots kunnen we vaststellen dat wij qua therapietrouw de hoogste score ter wereld hebben.”
Het longteam vindt het belangrijk om samen te werken met kind en ouders. Vooral het bijdragen aan een kwalitatief goed leven heeft meer en meer nadruk gekregen. De arts stelt de diagnose en vertelt welke opties er zijn. Ook noemt hij de mogelijke bijwerkingen. De keuze van de behandeling wordt een gezamenlijk besluit. Alle kinderen die inhalatiemedicatie gebruiken komen daarna periodiek bij de kinderlongverpleegkundige ter controle en begeleiding. Jacqueline informeert altijd of de diagnose duidelijk is. Vervolgens legt ze met behulp van demonstratiemateriaal uit hoe de medicijnen werken.
De kinderen mogen zelf het device (pufapparaatje) kiezen. Door hen mede-eigenaar te maken van het proces blijken zij gemotiveerder om de medicijnen trouw te gebruiken. Bij elk consult wordt de inhalatietechniek doorgenomen en de vraag gesteld of ze het medicijn wel eens vergeten te nemen.  Zonder daarbij ‘het vingertje’ te gebruiken. Wel  vragen we naar het  waarom van de ‘ontrouw’.  Mogelijke oorzaken van de ‘ontrouw’ kunnen de vieze smaak van de medicatie zijn of de last van bijwerkingen.

Zelfs de onhandige plek in huis waar de medicijnen liggen, kan een oorzaak zijn evenals een lastig tijdstip in verband met het spitsuur thuis. Een oplossing is vaak snel gevonden.
Door steeds opnieuw af te stemmen, door laagdrempelig- en makkelijk bereikbaar te zijn via mail, telefoon of bezoek, bouwt men een vertrouwensband op. Zo kunnen veel problemen voorkomen worden.

Toen Jacqueline op zoek was naar vrijwilligerswerk maakte ze de keuze om iets heel anders te gaan doen dan haar dagelijks werk. Al jaren voelde ze zich erg betrokken bij eenzame ouderen en heeft ze bewondering voor alle collega’s in de bejaardenzorg. Ze wilde graag een bijdrage leveren aan een plezierig en ontspannen leven van ouderen, passend in haar drukke agenda.

Ze kwam in contact met stichting Vier het Leven. Deze stichting zocht in Zwolle vrijwilligers, nadat ze succesvol in Utrecht gestart waren. Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen (vanaf 65 jaar). In de veilige omgeving van een klein gezelschap kunnen senioren genieten van een onbezorgde middag of avond uit. De taak van de vrijwilliger is om twee of drie senioren thuis op te halen met de auto en na afloop weer thuis te brengen. Dan biedt Jacqueline de mensen een arm ter ondersteuning naar en uit de auto. Rollators worden in de achterbak meegenomen. Daarna begeleidt ze de mensen als gastvrouw naar het theater om daar samen te genieten van de voorstelling. “Het contact met de senioren, die vaak nog volop in het leven staan, is geweldig leuk. De gemene deler is de interesse in kunst en cultuur. Dus gezelligheid, een goed gevoel en een mooie avond uit, wat wil je nog meer!”

2.1.4  Onderdeelcommissie (OC) 4

 

OC 4 heeft in 2015 te maken gehad met diverse instemmingsverzoeken om werktijden aan te passen.  In alle gevallen zijn medewerker raadplegingen gehouden, dit kon zijn digitaal en/of op een afgesproken locatie, zodat er een gesprek kon plaatsvinden. Er werd dan o.a. gekeken of de medewerkers gehoord waren voordat de wijzigingen werden voorgesteld en doorgevoerd. De OC kijkt o.a. of de nieuw voorgestelde werktijden voldoen aan de wet- en regelgeving en de cao.

 

Hartcentrum Isala

Bij de RVE Hartcentrum waren werktijden wijzigingen op de shortstay en lounge afdeling, bij non-invasief en de verpleegkundigen en helpende van V2.5B1 cardiologie.

 

Anesthesiologie

Bij de RVE anesthesiologie ging het om de afdelingen CSA, logistiek en de operatieafdeling voor de operatieassistenten en de anesthesiologie medewerkers. In het voorjaar van 2016 worden de evaluaties besproken van de gewijzigde diensttijden bij de logistiek en de operatieafdelingen om te kijken of de wijziging verbeteringen tot stand gebracht hebben en of er nog eventuele knelpunten zijn.

 

IC Traumatologie en AO

Bij de RVE traumazorg en IC werden de werktijden van de afdelingsassistenten en baliemedewerkers aangepast. Hierbij werd extra gewezen op de regeling omtrent de pauze die in de C.A.O. staat en het naleven hiervan.

Bij de AOA werd een pauze ingelast in de nachtdienst, samen met de longafdeling kon er geregeld worden dat iedereen pauze kon nemen door samen te werken in de nachtelijke uren. De OC heeft dit nagevraagd en het lijkt ook daadwerkelijk te lukken.

De medewerkers van de gipskamer hebben een kortere oproepdienst gekregen. Op eigen verzoek is hier een evaluatie over geweest en een aanpassing bleek goed mogelijk te zijn.

De Passie van

Janneke Boers

 

Werkt in het dagelijks leven als kinderverpleegkundige op de algemene Kinderafdeling, Neonatologie Highcare en Mediumcare. Als vrijwilliger gaat ze regelmatig mee ‘op missie’ voor de stichting Medical Checks for Children (MCC)

 

Haar dagelijkse werk op de afdeling doet Janneke met veel plezier. “Kinderen zijn eerlijk, open en ontwapenend en hebben als het goed is nog een heel leven voor zich!  De dynamiek die er op de kinderafdeling is, vind ik mooi. Kinderen horen te bewegen, te onderzoeken en hebben het recht op ontwikkeling en de beste zorg.”

Een aantal jaren geleden kwam Janneke via een arts-assistent van de kindergeneeskunde in contact met de stichting MCC.  Deze stichting biedt medische zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar in scholen en weeshuizen in ontwikkelingslanden. Ze richten zich daarbij op het voorkomen van ziekten, het beschermen en bevorderen van de gezondheid en het herstel bij ziekte. Sinds die tijd gaat ze regelmatig als vrijwilliger mee “op missie”. Tijdens zo’n missieweek worden ongeveer 1200 kinderen medisch gecheckt en zo nodig behandeld. Dit wordt meestal gedaan met een team van 10 personen; artsen, verpleegkundigen, maar ook niet medici, kunnen mee op missie.

In het reizen met MCC spreekt het Janneke aan dat ze zelf, maar ook als team, een bijdrage kan leveren in de praktische zorg voor deze kwetsbare kinderen. Het geven van voorlichting over gezonde voeding, het wassen van de handen of het poetsen van tanden is de basis(kennis) die vaak ontbreekt. “Het is zó mooi om te zien hoe de gezondheid van de kinderen verbetert, ze weer kunnen spelen en lachen wanneer je na een jaar terug komt op dezelfde plek!”

Het vrijwilligers werk voor MCC helpt Janneke ook om haar werk als kinderverpleegkundige te relativeren en soms weer even in het juiste perspectief te zien. Janneke: “Ook al voelt het werk voor MCC soms als ‘een druppel op de gloeiende plaat’, je zult maar net degene zijn die onder die druppel staat!” In november dit jaar gaat ze weer op missie naar Nepal. “Álle kinderen hebben recht op goede zorg, aandacht, ontwikkeling en liefde! Dat is wat mij iedere keer weer drijft om mee te gaan.”

De Passie van

Klaas Henk van der Steege

 

Sectorhoofd Speciale Analyses&Research Klinisch Chemisch Laboratorium. Hij zet zich in voor de stichting Phoneo, een organisatie die zich primair richt op de zigeunerbevolking in Roemenië.

 

Vorig jaar september heeft Klaas Henk met een projectgroep een bezoek gebracht aan zijn nichtje in Roemenië. Zij werkt daar nu voor het derde jaar onder Roma kinderen en wordt gesponsord vanuit Nederland om op die manier in haar levensbehoeften te voorzien. De stichting Phoneo probeert Roma kinderen een kans te geven om voldoende en goed onderwijs te volgen om later een eerlijke kans in de maatschappij te krijgen. Samen met de projectgroep heeft Klaas Henk tien dagen gebouwd aan een nieuw onderkomen voor de opvang van deze kinderen. Het oude onderkomen staat voor het in aanbouw zijnde nieuwe onderkomen. Het oude onderkomen is in zeer slechte staat en dat gaf de groep des te meer motivatie om 10 dagen keihard te werken aan het nieuwe onderkomen.
De bouw was gevorderd tot en met de eerste verdiepingsvloer. Na de winterstop worden de eerste verdieping en het dak gebouwd en vervolgens kan dan met de afbouw begonnen worden. De financiering voor het casco is rond en nu wordt er nog financiering gezocht voor de inrichting. Daarvoor heeft Klaas Jan zich gewend tot ‘Isala Wereldbreed’ , het fonds van Isala dat ziekenhuismedewerkers steunt die hulp verlenen in ontwikkelingslanden. Die heeft zijn verzoek inmiddels gehonoreerd met een prachtige bijdrage aan het project.

2.2.1   Dagelijks Bestuur (DB)

 

Het DB heeft in 2015 enkele adviesaanvragen voorbereid ter advisering door de OR.

 

Staf op maat

In het najaar van 2014 is het project ‘Staf op Maat’ van start gegaan. Het doel van het project is om een concernstaf in te richten die kampioen wordt en blijft als het gaat om de kwaliteit en de kosten van de diensten en de dienstverlening. Per afdeling zijn er verbeterinitiatieven vastgelegd.
De OR deelt de visie van het Bestuursteam om kampioen op kwaliteit te worden. Binnen het project ‘Staf op Maat’ gaat het echter om kampioen op kwaliteit én kosten van de diensten en dienstverlening te worden en te blijven. De OR is gedurende de looptijd van het project regelmatig bijgepraat over de voortgang en ontwikkeling van het project. In de programmastructuur is opgenomen dat aandacht is voor de andere grote programma’s die momenteel lopen in Isala. De OR vraagt in zijn uitgebrachte advies onder andere om zorg te blijven dragen voor een goede afstemming tussen alle lopende programma’s. Daarnaast adviseert de OR om de betrokken medewerkers zo tijdig en volledig mogelijk te informeren over de inhoud en de gevolgen van de plannen.

 

Optimalisatie kliniek

De OR heeft een omvangrijke adviesaanvraag ontvangen voor de optimalisatie kliniek. Er is een vijftal verbeterplannen opgesteld in het kader van personele planning, normering en standaardisatie, ligduur en ontslag, bedbezetting en communicatie.
Hierbij is ook verbinding gelegd met JCI en Lean. De OR stelt vraagtekens bij de normering die nu is opgesteld terwijl de zorgzwaartetool nog in ontwikkeling is. De OR heeft inmiddels advies uitgebracht met daarin als aandachtspunten onder andere de ontwikkeling van de zorgzwaartetool om de normering voor de medewerkers aan het bed gefundeerd vast te kunnen stellen en de zorg voor behoud van kwaliteit bij flexibilisering. Daarnaast benadrukt de OR dat het van belang is om commitment bij iedereen te bewerkstelligen om de plannen te doen slagen.

 

Optimalisatie poliklinieken

Een andere grote adviesaanvraag die de OR in 2015 heeft behandeld  was het programma ‘Optimalisatie poliklinieken’. De organisatie richt zich op het eerste deel van het poliklinische proces via verwijzing, middels het maken van een afspraak met de polikliniek, naar de ontvangst op de polikliniek. In de huidige situatie is er op dit onderdeel van het proces voor de patiënten en verwijzers en  voor de medewerkers en medisch specialisten een aantal aspecten te optimaliseren. De OR heeft geadviseerd het voorgenomen besluit door te voeren en heeft naast een 7-tal adviezen zijn zorg geuit over het gebrek aan draagvlak onder de betreffende medewerkers voor de plannen. Nadrukkelijk wordt door de OR aandacht gevraagd medewerkers meer te betrekken bij de verdere implementatie en zo het draagvlak te vergroten.

De Passie van

Maryan van Schaik

 

Werkzaam als kinderverpleegkundige. Naast haar werk is ze als vrijwilligster aangesloten bij de Stichting ReddingshondenNU. Deze stichting houdt zich bezig met het trainen en opleiden van reddingshondenteams met als doel het terugvinden van vermiste personen. De stichting maakt deel uit van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties Nederland. Dit houdt in dat er met elf andere groepen samen wordt gewerkt. Op die manier kunnen er tijdens een landelijke zoekactie veel honden tegelijk ingezet worden. De deelnemers werken op vrijwillige basis, dus kosteloos.

 

Maryan beheert binnen de groep het secretariaat, de website en de alarmtelefoon. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor politie en/of familie bij vermissingen en coacht  en begeleidt ze de reddingshonden teams. Elke zaterdag wordt er getraind op verschillende locaties (bos, op puin, gebouwen, op het water) en binnen verschillende disciplines.
Bij de training wordt gebruik gemaakt van nepslachtoffers en voor het zoeken naar overleden personen van haren en kiezen als dood materiaal. Het blijft bijzonder dat de honden een potje met kiezen kunnen vinden dat eerder op de dag ergens is verstopt.

Regelmatig neemt het reddingshondenteam deel aan het zoeken van vermiste personen.
Dit kan op verzoek van de politie maar ook op verzoek van familie of op uitnodiging van één van de andere groepen wanneer het uit te zoeken gebied voor hen te groot is. Niet altijd vindt je een vermiste terug. In dat geval kun je voor 90% uitsluiten dat de vermiste zich in het doorzochte gebied zou bevinden. Het mooiste is wanneer je iemand levend terug vindt, helaas is dit niet altijd het geval. Wat hierin voor ons belangrijk is dat de angst en onzekerheid wordt weggenomen is bij de familie.
Welke hond of welke groep iemand heeft gevonden is voor het team niet belangrijk. Het algemene doel is zo snel mogelijk vinden.
Binnen dit werk is een nauwe samenwerking met de politie heel belangrijk. Regelmatig zijn er briefings naar elkaar toe om de stand van zaken door te nemen en soms om een strategie te bepalen hoe de zoekactie eventueel verder zal verlopen.

Maryan heeft bij deze groep twee honden opgeleid tot volwaardige reddingshond.
Flint, een Oudduitse herder reu, die ze in februari 2016 op 11 jarige leeftijd in moest laten slapen, en Fame, een Oudduitse herder teefje van 6 jaar, die helaas door een aangeboren afwijking aan de wervelkolom sinds kort het werk niet meer kan doen. Het werk van Maryan bij het team houdt niet op nu ze niet meer met honden kan lopen. Op dit moment leidt ze de trainingen, coacht en leidt mensen en honden op tot een volwaardig reddingshondenteam. Daarnaast coördineert ze de zoekacties.

Als alles goed gaat komt er in het najaar weer een pupje in huis en begint opnieuw de uitdaging deze op te voeden en op te leiden voor dit mooie en dankbare werk.

De Passie van

Tanja van Wijck

 

Tanja van Wijck, werkzaam als I-Flex verpleegkundige op diverse afdelingen. Zorg loopt als een rode draad door haar leven. Ze is mantelzorger voor onder andere haar vader en organiseert vrouwenmiddagen voor mensen uit het Asielzoekerscentrum te Dronten.

 

Tanja: “Eigenlijk is zorgen wel mijn grootste hobby.”
Vanaf haar zesde jaar wist Tanja al dat ze in de zorg wilde gaan werken. Ze liep toen al mee met de koffie- en broodkar in het verzorgingshuis waar haar opa woonde.
Tijdens haar loopbaan heeft ze respectievelijk in een verpleeghuis een verzorgingshuis en de thuiszorg gewerkt. Ze is een aantal jaren afdelingshoofd geweest in het verpleeg- en verzorgingshuis maar miste daarbij het directe patiëntencontact. Vandaar het besluit om bij de I-Flex in het ziekenhuis te gaan werken. Het is plezierig, leerzaam en afwisselend door het werk op verschillenden afdelingen.

Aandacht voor de patiënten is voor Tanja een groot goed en ze vindt het jammer dat door de drukte ze soms het gevoel krijgt te kort te schieten in die aandacht voor de patiënt.
“Ik vind het belangrijk dat je kunt uitstralen dat de patiënt bij jou in goede handen is.”

Naast haar werk bij Isala is ze mantelzorger van haar vader van 91 en nog iemand van 86.
Via haar kerk helpt ze bij het opzetten van vrouwenmiddagen die georganiseerd worden voor de  vluchtelingen van het AZC in Dronten. Die bijeenkomsten bestaan uit gezellig samenzijn, bloemschikken, zingen, een korte Bijbelstudie en lekker eten. Tanja vindt het heel mooi om te zien dat de vrouwen dankbaar terug gaan naar het AZC.

2.2.2  Onderdeelcommissie (OC) 1

 

De commissie heeft zich o.a. gebogen over de overgang van de klinische kindergeneeskunde van Meppel naar Zwolle. Verder heeft de OC  ook verschillende werktijdenwijzigingen behandeld. Ze hebben werkbezoeken bij verschillende afdelingen gebracht om met de medewerkers op de werkvloer over hun werkomstandigheden te praten.

 

Neonatologie, Kindergeneeskunde en Medische Psychologie

Voor de overgang van de klinische kindergeneeskunde vanuit Meppel naar Isala is de OR gevraagd te adviseren op de concentratie van de bedden en de arbeidsrechtelijke voorwaarden waarop medewerkers vanuit Meppel naar Isala overkomen.
Het verdwijnen van de verloskunde uit Meppel heeft consequenties gehad voor de klinische capaciteit van de bedden van de kindergeneeskunde. Daarnaast was er sprake van een personeelsprobleem waardoor het niet meer mogelijk was om het rooster voor de zomermaanden op te stellen.
De oplossing  was het concentreren van de klinische bedden per 16 juni 2015 naar Isala.
De medewerkers van de kinderafdeling volgden per 1 september naar Zwolle.
De OR heeft niet inhoudelijk geadviseerd op de sociaal paragraaf, maar geadviseerd de sociale gevolgen voor de medewerkers t.a.v. de concentratie klinische kindergeneeskunde en van volgende concentraties van afdelingen op te nemen in een sociaal overdrachtsprotocol. Dat wordt overeengekomen tussen beide organisaties en de vakbonden. Daarbij is verzocht dit spoedig op te pakken en uit te werken.
De OR heeft in de adviesbrief gesteld ervan uit te gaan dat voor alle medewerkers die bij de integratie betrokken zijn een eensluidende regeling geldt, opdat er in dat opzicht voor de betrokken medewerkers geen verschillen ontstaan.

 2.2.3  Onderdeelcommissie (OC) 3

 

Centrum voor Verbeteren en Innoveren (CVI)

OC 3 heeft onder andere de adviesaanvraag over de transitie van de afdelingen Kwaliteit en Veiligheid en bureau I-lean in het te vormen CVI voorbereid, ter advisering van de OR.
Door het samenvoegen van de adviesfuncties van de afdelingen zal de grondige inhoudelijke kennis (het wat) met uitstekende verandermethodieken (het hoe) worden gecombineerd. Gezien het grote belang van de kwaliteit van zorg en de uitdagingen waar Isala voor staat, ziet de OR de nieuwe  afdeling CVI als een verbetering in de ondersteuning van de organisatie. De OC en de OR delen de zorgen van de medewerkers over de werklast en de grote projecten die voorliggen. De organisatie heeft toegezegd dat de reductie van 1,56 fte pas plaats zal vinden nadat JCI is uitgerold. De OR heeft de Raad van Bestuur geadviseerd om de transitie van de afdelingen K&V en I-lean in het CVI door te voeren. 

2.2.4  Onderdeelcommissie (OC) 4

 

Hartcentrum Isala

In het najaar kwam de oprichting van het Hartcentrum aan bod, met daarbij gesprekken over de wens en de noodzaak van wijziging in de leidinggevende structuur. De OR ontving een adviesaanvraag voor de wijziging in de leidinggevende structuur die het gevolg is van het in elkaar schuiven van de RVE Thorax en de RVE Cardiologie tot de RVE Isala Hartcentrum. De OR heeft geadviseerd de wijziging door te voeren met onder andere de opmerking dat deze wijziging van de leidinggevende structuur geen precedent mag zijn voor de overige afdelingen.

De Passie van

Annelies Sibelt-Götte

 

Annelies Sibelt – Götte. Verpleegkundige op afdeling Neonatologie, V4.3. Annelies vindt haar baan fantastisch en de verzorging van de kinderen en de begeleiding van ouders een uitdaging. In haar vrije tijd schildert ze vol passie. Samen met haar zus volgt ze nog steeds schilderlessen.

 

Het liefst maakt ze grote doeken met vrolijke kleuren en luchtige onderwerpen. Daarbij gebruikt ze verschillende technieken. “Hierbij kan ik ontspannen en me helemaal in het doek verliezen.”

Regelmatig neemt Annelies met haar schilderijen deel aan exposities. Familie, vrienden en sommige collega’s hebben haar werk thuis aan de muur hangen. Binnen het ziekenhuis kun je op de koffiekamer van afdeling V4.3. een werk van Annelies bewonderen

2.3.1  Vaste Commissie (VC) Sociaal Beleid

 

Zorgprofessional voorbereid op de toekomst

In het afgelopen jaar is er in Nederland op meerdere momenten tijdens symposia en bijeenkomsten (o.a. van de NVZ) aandacht besteed aan de zorg en de zorgprofessional op weg naar 2030. De commissie sociaal beleid heeft aandacht besteed aan dit thema door het bezoeken van  bijeenkomsten over dit onderwerp en de OR heeft een brief aan de RvB verzonden waarin aandacht voor dit thema binnen de organisatie wordt gevraagd. 
De commissie heeft gekeken naar wat de verwachte ontwikkelingen in het kader van ‘zorgprofessionals op weg naar 2030’ mogelijk kan betekenen voor de zorgvraag en professional in de Isala, mede in het licht van het huidige (HR) beleid.
Eind 2015 is dit aanleiding geweest om de Raad van Bestuur een brief te sturen met de vraag hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deze heeft deze uitnodiging aangenomen en de verwachting is dat dit gesprek in de eerste helft van 2016 zal plaatsvinden.

 2.3.2  Vaste Commissie (VC) VGWM

 

Na de verkiezingen is de commissie voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) in een nieuwe samenstelling van start gegaan. Onderstaande onderwerpen stonden onder meer op de agenda in 2015:

 

Parkeerbeleid

Isala beschikt, ondanks de nieuwbouw, nog steeds over te weinig parkeergelegenheid in de nabijheid van het ziekenhuis en over te weinig middelen om hier alsnog in te voorzien. Er wordt veel nagedacht over diverse maatregelen, zoals het stimuleren van het openbaar vervoer voor medewerkers en het gebruik van de fiets. Het gebrek aan parkeerplaatsen voor medewerkers maakt dat men gaat parkeren in de woonwijken wat voor overlast zorgt. Een werkgroep buigt zich over het terugdringen van de overlast in de buurt. Een afvaardiging van de VGWM commissie neemt deel aan de overleggen.

 

Participatiewet
Organisaties zijn verplicht ruimte te maken voor mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor Isala? Wat kan Isala doen? Wat betekent dat voor al bestaande functies en voor de mensen die deze vervullen? Hoe staat het met de realisatie? Deze onderwerpen komen aan bod in het overleg met de manager van het Facilitair bedrijf, die dit op zich genomen heeft.


Werkbezoek Facilitair bedrijf
Door de manager van het Facilitair Bedrijf was een rondleiding uitgezet langs de diverse onderdelen van het Facilitair bedrijf. Tijdens de rondleiding kwamen enkele knelpunten aan de orde. Zo kwam in de linnenkamer sterk naar voren dat de medewerkers er last hebben van stof en geluid, zware fysieke belasting bij opruimen in de karren vanuit de innamepunten en psychische belasting vanwege de bejegening die hen bij piekmomenten ten deel valt. De VC VGWM heeft deze knelpunten bij de verantwoordelijk manager onder de aandacht gebracht. Deze gaf aan, vanwege de bouwkundige omstandigheden, in de bestaande situatie geen verandering te kunnen brengen.

De Passie van

Henrike van der Lugt

 

Henrieke van der Lugt werkt op de Hartbewaking en in het team van Chance@home (Thuisbehandeling door gespecialiseerde verpleegkundigen die verbonden zijn aan Isala Hartcentrum). Haar passie is om als begeleider mee te gaan met vakanties voor mensen die moeilijk lerend zijn. “Elk jaar tijd vrij maken voor deze mensen en hen een onbezorgde en onvergetelijke vakantie bezorgen maakt mij een rijker mens”, aldus Henrieke.

 

Henrieke doet dit vrijwilligerswerk sinds de zomer van 2005. De mensen die met deze vakanties mee gaan hebben in het dagelijks leven meestal geen verzorging nodig, maar wel begeleiding.
Hun dagelijkse werk verrichten ze in sociale werkvoorzieningen of op reguliere arbeidsplaatsen, met of zonder hulp van een jobcoach. In de vakanties, en dan met name in het buitenland, voelen veel van de deelnemers zich sneller onzeker dan in hun eigen vertrouwde omgeving. Door begeleiding te bieden in een vreemde omgeving, een vreemde taal en soms vreemd geld, worden veel zorgen weggenomen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de deelnemers in plaats van de focus te leggen op hun beperkingen.

De laatste jaren doet Henrieke dit werk in de rol van hoofdleiding. Elk vakantieteam wordt aangestuurd door twee hoofdleiders. Ze vervult, samen met een ander, een coördinerende en eindverantwoordelijke rol in de gang van zaken tijdens de vakantie.

“Dat ik me elk jaar weer aanmeld om mee te gaan als vrijwilliger, komt doordat ik ieder jaar volop de keus heb om een mooie bestemming uit te zoeken voor mijn vakantie.
Tegelijkertijd besef ik me ook dat er mensen zijn in deze maatschappij die dit niet kunnen door hun beperkingen en afhankelijk zijn van anderen. Elk jaar tijd vrij te maken voor deze mensen en hen een onbezorgde en onvergetelijk vakantie bezorgen maakt mij een rijker mens!”

Ze vindt het ontzettend dankbaar ‘werk’, wat in kleine dingen terug te zien is in zo’n vakantie.
Zoals bijvoorbeeld het zien van genietende gasten door van elke maaltijd een feest maken maar ook door ondersteuning te  bieden in het leggen van contacten van vakantiedeelnemers die elkaar niet kennen, waardoor hun sociale vaardigheden vergroot worden.
Elke vakantie is hard werken, kost veel energie maar geeft ook energie!

“Vol met verhalen en belevenissen kom ik thuis. Ik geniet lekker na van mooie herinneringen en kijk met veel enthousiasme weer uit naar het moment waarop volgend jaar de vakantiegids weer op de deurmat valt”.

De Passie van

Jettie Schelhaas

 

Jettie Schelhaas werkt als Laboratorium assistente voor het KCL. Haar vaste werkplek is het Diagnose Punt. In haar vrije tijd biedt ze de helpende hand bij manege ’t Hoefijzer aan een  groep ruiters met diverse beperkingen. Jettie biedt anderen graag de helpende hand. Voor haar iets kleins maar voor de ander betekent het veel. De paar uurtjes in de week die zij en de rest van het team er in steken zorgen er wel voor dat een grote groep ruiters in staat is om te kunnen paardrijden. Zij kijken er elke week naar uit.

 

Jettie heeft voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat het een goede combinatie is met haar passie voor paarden. Het is leuk om elke week de vorderingen te zien bij de ruiters en hoe blij ze daar mee zijn. Dat maakt haar trots.
De ruiters zijn op verschillende manieren beperkt. Elk van hen wordt op zijn of haar eigen manier benaderd. De groepen die ze als team mogen begeleiden vragen een intensievere begeleiding.  Jettie: “Soms is 1 begeleider per ruiter niet genoeg en lopen we met z'n drieën naast paard en ruiter. We moeten goed opletten want ze kunnen zomaar een epileptische aanval krijgen. De paarden voelen dat al aan en stoppen uit zichzelf. Een aantal van "mijn" groep kan niet praten waardoor de communicatie met handen en voeten gaat. Het is soms lastig om echt te begrijpen wat ze bedoelen. Gelukkig leren we elkaar steeds beter kennen zodat een klein gebaar of geluid voor ons voldoende is om te snappen wat ze willen hebben of doen.”

Het is fijn om even helemaal met iets anders bezig te zijn: het uitmesten van de stallen, poetsen en voeren van de paarden, samen met een ruiter zijn eigen hond uitlaten in het bos en kleine klusjes in en rondom de manege.  Het is compleet anders dan haar werk voor Isala en maakt dat ze even los komt van het werk. Het is zowel hobby als ontspanning. 
Jettie: “Net zoals ik trots ben op wat wij als Isala kunnen en doen voor patiënten, ben ik ook zeer trots op het "werk" wat ik mag doen voor manege 't Hoefijzer. Beide geeft mij voldoening. De passie wordt beantwoord. Maar vooral geeft het mij zeer veel plezier. Ik kijk zowel uit naar het werk in de Isala als bij de manege.”

2.3.3  Vaste commissie (VC) Financiën

 

Training met OR-leden uit Meppel

In het kader van de integratie is de financiële commissie samen op training geweest met de financiële commissie van Meppel. Onderdeel van de scholing was uitleg over het medisch specialistisch bedrijf. Gezien de nieuwe leden in beide financiële commissies werd veel aandacht besteed aan de basis van het financiële beleid van Isala.

 

Overleg

Elke 6 weken heeft de commissie overleg met de manager Finance en Controle.

Hierbij wordt o.a. de financiële monitor besproken, de begroting en de financiële ontwikkelingen rondom de zorg in Nederland en in de Isala. Het MSB blijft speciale aandacht behouden. Ook over de financiering van de zorg, de DOT’s en de gesprekken met de zorgverzekeraar wordt de commissie geïnformeerd.

 2.3.4  Onderdeelcommissie (OC) 2

 

Werkbezoeken RVE Radiologie/Radiotherapie en Nucleaire geneeskunde

Een werkbezoek is bedoeld om de OC “een gezicht te geven op de afdelingen” en met de medewerkers te spreken over wat er op de werkvloer speelt. De OC  is op werkbezoek geweest bij de afdelingen Radiologie en Radiotherapie. Bij het werkbezoek op de afdeling Radiologie kwamen aandachtspunten naar voren als werktijdenwijzigingen, flexibilisering, parkeren, optimalisatie poliklinieken en communicatie. De OC is hierover naderhand met de RVE manager in gesprek gegaan. Bij het werkbezoek aan de afdeling Radiotherapie gaven medewerkers aan eventuele knelpunten zelf te regelen en op te lossen. De medewerkers daar zijn vooral positief over het werkrooster, de onderlinge omgang en de functioneringsgesprekken.

De Passie van

Sanne Lodewijk

 

Werkzaam als algemeen verpleegkundige op afdeling V4.5 VPA Thoraxchirurgie. Ze gaat jaarlijks als vrijwilliger mee met vakanties van De Zonnebloem, een organisatie die onder andere uitjes en vakanties organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking.

 

Als Sanne in haar omgeving vertelt dat ze mee gaat met De Zonnebloem, krijgt ze regelmatig de vraag of ze dan een weekje gaat varen met bejaarden. Dat is inderdaad één van de mogelijkheden, maar haar hart ligt bij de jongerenreizen. De jongerenreizen zijn voor mensen van 18 tot 45 jaar. Die leeftijd geldt zowel voor de vrijwilligers als voor de gasten. Het leuke daarvan vindt Sanne dat ze echt aansluiting heeft met de gasten. Dat merkt ze vooral in de dingen die de gast wil doen zoals shoppen, een terrasje pakken en cultuur snuiven. Sanne vertelt: “In Londen ben ik bijvoorbeeld met twee gasten mee geweest naar ‘The London Dungeon’, dat leek mij ook erg gaaf om te doen. ‘The London Dungeon’ is een spookhuis waar je door verschillende ruimtes wordt geloodst, in elke ruimte speelt zich een nieuw, interactief theater af over de gruwelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Londen. Daar hebben we flink gegriezeld en nadien erg om alle schrikmomenten gelachen!”

Dat je tijdens activiteiten ook wel eens voor uitdagingen komt te staan die enige creativiteit vereisen, weet Sanne uit eigen ervaring: “Ik was bijvoorbeeld met een gast in een elektrische rolstoel op pad, toen we een plensbui op ons hoofd kregen. Die rolstoel kon natuurlijk niet tegen al dat water en we waren de aangepaste poncho’s vergeten mee te nemen. We zijn toen snel een winkel ingedoken, hebben twee plastic poncho’s en een rolletje plakband gekocht, en hebben daarmee alles netjes ingepakt. Op straat zijn mensen ook vaak bereid om een helpende hand te bieden. Tijdens een avond stappen wilden de gasten graag naar een discotheek, maar daarvoor moest je twee trapjes op. Toen heeft de eigenaar de plank op de trap gelegd die normaal gesproken voor karren met goederen gebruikt wordt. Zo konden we toch met rolstoelen naar binnen!”

Natuurlijk bestaat zo’n vakantie niet alleen maar uit leuke uitjes en vakantie vieren. De zorg hoort er ook bij. Het grote verschil met haar werk vindt Sanne, dat ze met een Zonnebloemvakantie niet het gevoel heeft dat ze aan het werk is. De zorg hoort erbij, maar het gaat er om dat je er met zijn allen een geweldige vakantie van maakt. Als vrijwilliger maak je de vakantie en de uitjes mogelijk en het levert een hoop gezelligheid en voldoening op.

Tijdens de vakanties heeft ze Emma Marie leren kennen. Zij is een goede vriendin geworden. Samen zijn ze een paar Zonnebloemvakanties mee geweest maar ze spreken ook gewoon af om bij te kletsen of een dagje weg te gaan. “Vorig jaar zijn we een weekend naar Brugge geweest, dat was een heerlijk relaxt en gezellig weekend!”